ENNL

Vereniging en lidmaatschap

Disclaimer en Privacy

Bescherming persoonsgegevens

De KVNR hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit Privacy statement informeren we u hoe wij omgaan met persoonsgegevens en over de wijze waarop de KVNR persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

KVNR - Marjolein van Noort - Financiering, Handel en Europese zaken - web
Dossierhouder

 

Marjolein van Noort
Economie, financiën en vertegenwoordiging in Europa

06 2392 4513
noort@kvnr.nl

Privacyverklaring

De KVNR houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens in uitzondering op de doeleinden hieronder;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als KVNR zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de KVNR verzameld en verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Wanneer u een KVNR lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
 • Wanneer u producten en/of diensten van de KVNR afneemt. Dit zijn bijvoorbeeld oliejournalen of ballastwaterjournalen;
 • Wanneer u contact heeft met de KVNR. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert; 
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek; 
 • Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Contactgegevens;
 • Geslacht.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van onze ICT- en internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van diverse publicaties (o.a. nieuwsbrieven, jaarverslag);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De KVNR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de KVNR van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijzigingen

De KVNR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de KVNR een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de KVNR uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwsbrieven.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Disclaimer e-mail

E-mail berichten en eventuele bijlagen afkomstig van KVNR-e-mailadressen kunnen vertrouwelijk en/of auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten en zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking ervan aan derden anders dan voor een professionele afhandeling van deze berichten binnen uw organisatie is niet toegestaan zonder expliciete goedkeuring van de KVNR. E-mail die vanuit of naar het domein kvnr.nl wordt gestuurd, kan door ons gelezen en bewaard worden.