Voor een kansrijke Nederlandse zeescheepvaart

Wie doet met ons mee?

Reders willen onbelemmerd ondernemen

Nederland kent een toonaangevende maritieme traditie waarin de zeescheepvaart een centrale rol inneemt. De zeevaart is een mondiale sector en vervoert maar liefst 90 procent van de wereldwijd verhandelde goederen.

Het vervoer over water is de schoonste modaliteit. Ook spelen Nederlandse reders, mkb en grootbedrijf, een belangrijke rol bij de aanleg van windmolenparken op zee voor groene energievoorziening op het land.

Versterking van het ondernemerschap in de Nederlandse zeevaart zorgt voor een sterkere Nederlandse economie en concurrentiepositie in de wereld.

Zeevaart in een notendop

KVNR - Marjolein van Noort - Financiering, Handel en Europese zaken - web
Dossierhouder

 

Marjolein van Noort
Economie, financiën en vertegenwoordiging in Europa

06 2392 4513
noort@kvnr.nl

KVNR - Lodewijk Wisse - Belastingen, Juridische zaken en Nationale Politiek - web
Dossierhouder

 

Lodewijk Wisse
Fiscale en Juridische zaken
Koninkrijksrelaties

06 8397 8355
010 2176 270
wisse@kvnr.nl

Onbelemmerd ondernemen

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is dé vertegenwoordiger van in Nederland gevestigde reders die actief zijn in de zeevaart. De KVNR richt zich op politiek, overheid, maritiem cluster en samenleving vanuit het perspectief van de reders.

sdgonlineOO

Reders willen onbelemmerd ondernemen en verduurzamen. Innovatie is daarbij hét middel. Om een sterke internationale concurrentiepositie te hebben, die samen gaat met klimaat en de leefomgeving, is een mondiaal gelijk speelveld nodig. De visie van de KVNR op het maritiem ondernemersklimaat wordt als volgt samengevat:

“EEN ONDERSCHEIDEND VESTIGINGSKLIMAAT, EEN SERVICEGERICHT SCHEEPSREGISTER EN EEN ONDERSTEUNEND ZEEVAARTBELEID HEBBEN IN 2025 GELEID TOT EEN GROEI VAN HET AANTAL ZEESCHEPEN ONDER NEDERLANDSE VLAG TOT WEL 1500 SCHEPEN.”

Nederlandse reders zijn een niet te missen speler op het wereldtoneel. Zij leiden nichemarkten zoals in de koel- en vriesvaart en bouwen windparken op zee voor groene energievoorziening op land. Cruiseschepen laten passagiers vanaf zee kennismaken met de wereld en de zwaarste
ladingen worden met specialistische schepen vervoerd. Met een open vizier gericht op de horizon, begeven de reders zich in de voorhoede van Nederland als handels- en exportland. Het maatschappelijk belang daarvan mag niet worden onderschat. Bij het maritieme ondernemerschap springen in het algemeen drie Sustainable Development Goals van de VN in het oog:

SDG 8 Focus op waardig werk en economische groei.
SDG 13 Focus op klimaatactie.
SDG 17 Focus op partnerschappen om doelstellingen te bereiken.

Wat zijn de pijlers?

Om te zorgen dat Nederlandse reders de lead kunnen blijven nemen in het verdienen van een groene boterham, moeten drie pijlers op het gebied van maritiem ondernemerschap worden geïdentificeerd. Voor Nederlandse reders zijn dit a) een onderscheidend maritiem vestigingsklimaat, b) klantgerichte dienstverlening voor het scheepsregister en c) zeevaartbeleid dat meebeweegt met ontwikkelingen en innovaties in de sector.

oord

1. ONDERSCHEIDEND VESTIGINGSKLIMAAT

In de afgelopen 25 jaar zijn nieuwe scheepstypen op de markt gekomen en nieuwe markten, zoals offshore wind, aangeboord. De succesvolle tonnageregeling en de afdrachtvermindering
zeevaart uit de jaren negentig zijn daarom toe aan een update. De fiscale regelingen moeten zodanig worden ingericht dat technologische innovaties niet vanwege achterstallig onderhoud
in de fiscaliteit worden tegengehouden. Modernisering van de afdrachtvermindering versterkt ook de aantrekkelijkheid van werkgelegenheid voor Nederlandse en Europese zeevarenden op de zeeschepen en bevordert de werkgelegenheid op zee in bredere zin.

Onderdeel van een onderscheidend vestigingsklimaat is toegang tot financiering. Een kapitaalintensieve sector als de zeevaart kan simpelweg niet wereldwijd concurreren én verduurzamen zonder een solide  financieringsklimaat. Mede als gevolg van Europese regelgeving loopt bancaire financiering terug en daardoor worden alternatieve vormen van financiering, zoals nieuwe fondsen, belangrijker. Wanneer reders zowel de ombouw van bestaande schepen als de bouw van innovatieve nieuwe schepen kunnen financieren, is een versnelde verduurzaming mogelijk.

2. SERVICEGERICHT SCHEEPSREGISTER

Zeeschepen worden geregistreerd in het scheepsregister van het land waarvan ze de vlag voeren. Reders hebben ongeacht hun vestigingsland de vrije keuze onder welke vlag ze
hun zeeschepen laten varen. Dit betekent dat de Nederlandse vlag moet concurreren met andere landen. De Nederlandse vlag staat wereldwijd bekend als een kwaliteitsvlag. Dat
heeft bij toezicht en handhaving in het algemeen een positieve invloed op het risicoprofiel van het Nederlandse zeeschip. Een goede reputatie biedt daarnaast gunstige voorwaarden op
gebied van verzekeringen en financiering.

Het Nederlandse scheepsregister wordt beheerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het beheer omvat bijvoorbeeld de afgifte van benodigde vergunningen en certificaten. Advies en begeleiding aan de voorkant reduceert de benodigde capaciteit voor toezicht en handhaving aan de achterkant. Daarom moet ILT zich meer richten op de dienstverlenende kant van het takenpakket.

Het kabinet heeft in november 2020 een principebesluit genomen tot oprichting van een maritieme autoriteit, die onder directe aansturing komt van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM). De KVNR juicht dit voornemen toe.

De KVNR vindt dat het één-loket-principe voorop moet staan bij dienstverlening. Dit geldt voor zowel het registratieproces als voor het verlenen van vergunningen en certificaten. Beide processen moeten snel, betaalbaar en efficiënt verlopen, waarbij de bijkomende administratieve lastendruk proactief tot een minimum moet worden beperkt. Afstemming met andere betrokken overheidsdiensten moet soepel verlopen. De capaciteit in menskracht en het kennisniveau moeten voldoende zijn. De reder, als klant van het scheepsregister, moet centraal staan. Lukt dit niet of niet voldoende vanuit de overheid, dan moet uitbesteding worden overwogen.

3. ONDERSTEUNEND ZEEVAARTBELEID

Het is belangrijk dat vanuit de overheid wordt meegedacht over en ingespeeld op het benutten en faciliteren van de kansen voor reders. Het gaat dan vooral om het bevorderen van innovatie om de economische groei en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse zeevaart te behouden en te versterken.

Voor reders is het belangrijk dat het nationale zeevaartbeleid in lijn is met het mondiale karakter van de zeevaart en dat Nederlandse reders op het wereldtoneel kunnen concurreren.
Reders stellen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN als norm. Om niet het internationale gelijke speelveld te verstoren, mag Europese en Nederlandse aanvullende
wetgeving niet een obstakel zijn. Een versterkende werking van aanvullende wetgeving is welkom.

 

Drie ingrediƫnten zijn belangrijk

Het Werkprogramma Maritieme Strategie 2018 – 2021 van de Rijksoverheid en de sector biedt de zeevaart toekomstperspectief voor alle deelmarkten. De focus ligt op versterking van samenwerking binnen de maritieme sector. Het programma bevat een aantal concrete speerpunten voor de zeescheepvaart waaronder een verbetering van alternatieve financieringsmogelijkheden en toetreding/toegang tot (bestaande) handelsverdragen.

nlflagDe zeevaart kent veel internationaal geldende wet- en regelgeving. Deze is er ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien wordt scherp toegezien op de naleving door een mondiaal stelsel van toezicht, via de eigen vlaggenstaat en via een wereldwijd dekkend netwerk.

Daarmee zijn we er echter nog niet. Om internationaal te kunnen concurreren én aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is meer nodig. Innovaties van tien jaar geleden zijn nu wellicht niet meer state-of-the-art, maar hebben wel bijgedragen aan bijvoorbeeld een veiligere en duurzamere zeevaart. Langetermijnbeleid is nodig om reders zekerheid te geven en de durf te investeren in nieuwe technologieën aan te wakkeren. Voor reders in de zeevaart betekent dit dat zij concreet behoefte hebben aan:

EEN ONDERSCHEIDEND VESTIGINGSKLIMAAT - met ruimte voor langetermijnfinanciering

WET- EN REGELGEVING - die zich aanpast aan de snelheid van (technologische vernieuwing) en

EEN SCHEEPSREGISTER - met een systeem van inspectie dat is ingericht om te kunnen inspelen op innovaties in de sector.

Een kansrijke zeescheepvaart kan alleen worden bereikt als stappen worden gezet op het gebied van financiën, klantoptimalisatie en samenwerking:

Reders hebben behoefte aan techniekneutrale fiscale regelingen, toegang tot (groene) financiering en voor de zeevaart toepasbare subsidies.

Reders hebben behoefte aan advies en dienstverlening vanuit de één-loketgedachte en administratieve lasten moeten tot een minimum worden beperkt.

Reders hebben behoefte aan een overheid die proactief betrokken sectoren consulteerte als gesprekspartner en ten behoeve van ondersteunend beleid.

 
 

Downloadversie