ENNL

Vereniging en lidmaatschap

Vergunningen

Deze pagina is bedoeld om niet-KVNR-leden in de gelegenheid te stellen om een RAZ-vrijstelling, een RTO- en/of een RTK-vergunning aan te vragen. Aanvragen van een vrijstelling of vergunning is slechts mogelijk door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Aanvragen per post, fax of e-mail worden niet meer in behandeling genomen. Ga hieronder direct naar de informatie over de aanvraag voor RAZ, RTO of RTK.

De vergunning/vrijstelling kan alleen elektronisch worden aangevraagd via de hyperlinks naar de aanvraagformulieren rechts. Aanvragen met een papieren formulier (per fax) worden niet in behandeling genomen. Let erop dat de formulieren in het Engels moeten worden ingevuld. De gegevens worden namelijk in principe één op één overgenomen op de Engelstalige vergunning die u digitaal toegestuurd krijgt. Alleen leden van de KVNR beschikken via het ledenportaal Mijn KVNR over een vergunningen beheercentrum waar zij een aflopende vergunning of vrijstelling kunnen verlengen. Individueel advies vanuit het KVNR-bureau is bovendien alleen beschikbaar voor leden.

Let op! KVNR-leden wordt geadviseerd de vrijstellingen en vergunningen alleen aan te vragen via Mijn KVNR.

RAZ - Aanvraagformulier RAZ-vrijstelling

RTO - Aanvraagformulier RTO-vergunning

RTK - Aanvraagformulier RTK-vergunning

Naast de aanvraagformulieren is een invulinstructie weergegeven.

Machtiging
Manning agents/Uitzendbureaus, die een eerste aanvraag voor een rederij doen, dienen een machtigingsformulier in te vullen en door beide partijen voor akkoord te laten ondertekenen. Het originele machtigingsformulier dient per post opgestuurd te worden naar bovenstaand adres.

Download het machtigingsformulier.

KVNR - Reika Boer - Secretariaat - web
Dossierhouder

 

Reika Boer
Vergunningen

010 4146 001
boer@kvnr.nl

RAZ - Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart

KVNR-leden wordt geadviseerd de vrijstellingen en vergunningen aan te vragen via Mijn KVNR. Hiervoor moet wel worden ingelogd. Dit biedt u meer gemak bij het aanvragen en beheren van uw vergunningen. 

Om niet-EU/EER scheepsgezellen aan boord van Nederlandse vlagschepen aan te kunnen stellen, is een speciale vergunning nodig. De collectieve arbeidsovereenkomst RAZ is een privaatrechtelijke regeling. Sociale partners in de zeevaart hebben afgesproken om deze regeling door de  de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend te laten verklaren. Deze algemeenverbindendverklaring heeft tot gevolg dat ook de rederijen die niet zijn aangesloten bij de VWH, het SMW, Neptune of de Netherlands Maritime Employers’Association (NEMEA) gebonden zijn aan deze CAO. De RAZ regelt dat een rederij over een RAZ-vrijstelling moet beschikken als zij buiten de Europese Unie wonende scheepsgezellen op schepen onder Nederlandse vlag te werk wil stellen.

Voorwaarden voor afgifte van een RAZ-vrijstelling

De aanstelling van niet-EU scheepsgezellen mag niet leiden tot gedwongen ontslag van werknemers waarop de Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn.

Er dient overeenstemming te zijn tussen de aanvragende reder en Nautilus International over de van toepassing zijnde loon- en arbeidsvoorwaarden.

Rederijen die een RAZ-vrijstelling willen aanvragen moeten eerst zeker stellen dat er sprake is van overeenstemming over de van toepassing zijnde loon- en arbeidsvoorwaarden met Nautilus International. De diverse CBA’s voor niet-EU-scheepsgezellen werkzaam op zeeschepen onder Nederlandse vlag staan op de CAO-pagina van ‘Mijn KVNR’.

Voor sommige rederijen gelden enigszins andere regels, omdat zij reeds decennia lang niet-EU scheepsgezellen te werk stellen. Zij hebben recht op een zogenaamde ‘status-quo vrijstelling’. Rederijen die een in de EU-wonende scheepstechnicus en/of gediplomeerd scheepsgezel tewerkstellen, kunnen een ‘ontheffing’ aanvragen. In dat geval kan worden volstaan met melding van de desbetreffende schepen aan de Commissie Vrijstellingen RAZ, waarna aansluitend door de Commissie een verklaring van ontheffing van vergunningsplicht wordt verleend. Als een rederij niet over een vrijstelling RAZ beschikt terwijl zij niet-EU scheepsgezellen tewerkstelt, voldoet zij niet aan de voorwaarden van de CAO.

Nautilus International is de partij aan werknemerszijde bij de CAO. Nautilus International kan bij de kantonrechter van zowel de rederij als de werkgeversvereniging waarvan de rederij lid is, nakoming van de CAO vorderen. Voorts kan Nautilus International als er geen toestemming op grond van de RAZ is, voor de niet-EU scheepsgezellen de toepassing van de Nederlandse CAO in plaats van de buitenlandse CAO eisen. Daarnaast kan Nautilus International gebruikmaken van het wapen van de boycot.

Kosten RAZ-vergunning

Per arbeidsplaats die door niet-EU scheepsgezellen wordt bezet, ontvangt Nautilus International een bijdrage, te betalen door de rederij. De hoogte van de bijdragen per niet EU-gezel per jaar aan Nautilus International zijn thans als volgt:

RAZ, contributiederving € 152,50 plus RAZ, fondsvorming € 15,40

Rederijen die Filippijnse scheepsgezellen tewerkstellen, krijgen van de KVNR een factuur voor een bijdrage van USD 10,- per maand per Filippijnse scheepsgezel t.b.v. het in standhouden van het Palompom Institute of Technology (PIT).

RTO - Regeling Tewerkstelling niet-EU-Officieren

KVNR-leden wordt geadviseerd de vrijstellingen en vergunningen aan te vragen via Mijn KVNR. Hiervoor moet wel worden ingelogd. Dit biedt u meer gemak bij het aanvragen en beheren van uw vergunningen.

Om niet-EU/EER officieren aan boord van Nederlandse vlagschepen aan te kunnen stellen is een speciale vergunning nodig. De collectieve arbeidsovereenkomst RTO is een privaatrechtelijke regeling. Sociale partners in de zeevaart hebben afgesproken om deze regeling door de  de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend te laten verklaren. Deze algemeenverbindendverklaring heeft tot gevolg dat ook de rederijen die niet zijn aangesloten bij de VWH, het SMW, Neptune of de Netherlands Maritime Employers’ Association (NEMEA) gebonden zijn aan deze CAO. De RTO regelt dat een rederij over een RTO-vergunning moet beschikken als zij buiten de Europese Unie wonende officieren op schepen onder Nederlandse vlag te werk wil stellen.

Voorwaarden voor afgifte van een RTO-vergunning

 • De aanstelling van niet-EU scheepsgezellen mag niet leiden tot gedwongen ontslag van werknemers waarop de Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn.
 • Er dient overeenstemming te zijn tussen de aanvragende reder en Nautilus International over de van toepassing zijnde loon- en arbeidsvoorwaarden.

Rederijen die een RTO-vergunning willen aanvragen moeten eerst zeker stellen dat er sprake is van overeenstemming over de van toepassing zijnde loon- en arbeidsvoorwaarden met Nautilus International. De diverse CBA’s voor niet-EU-officieren werkzaam op zeeschepen onder Nederlandse vlag staan op de CAO-pagina van ‘Mijn KVNR’.

Aanmelden kan schriftelijk bij de KVNR (boer@kvnr.nl)

Als de rederij niet over een vrijstelling RTO beschikt terwijl zij niet-EU officieren tewerkstelt, voldoet zij niet aan de voorwaarden van de CAO. Nautilus International is de partij aan werknemerszijde bij de CAO. Nautilus International kan bij de kantonrechter van zowel de rederij als de werkgeversvereniging waarvan de rederij lid is, nakoming van de CAO vorderen. Voorts kan Nautilus International als er geen toestemming op grond van de RTO is, voor de niet-EU officieren de toepassing van de Nederlandse CAO in plaats van de buitenlandse CAO eisen. Daarnaast kan Nautilus International gebruikmaken van het wapen van de boycot.

Kosten RTO-vergunning

Per arbeidsplaats die door niet-EU officieren wordt bezet, ontvangt Nautilus International een bijdrage, te betalen door de rederij. De hoogte van de bijdrage per niet EU-officier aan Nautilus International is thans € 75 per jaar.

RTK - Regeling Tewerkstelling niet-EU/EER-Kapiteins

KVNR-leden wordt geadviseerd de vrijstellingen en vergunningen aan te vragen via Mijn KVNR. Hiervoor moet wel worden ingelogd. Dit biedt u meer gemak bij het aanvragen en beheren van uw vergunningen.

Om niet-EU/EER kapiteins aan boord van Nederlandse vlagschepen aan te kunnen stellen, is voor kapiteins een speciale vergunning nodig. De Regeling Tewerkstelling niet-EU/EER-Kapiteins (RTK) is een privaatrechtelijke regeling die is afgesloten tussen de KVNR, de VWH, het SMW, de NEMEA en Nautilus International. Kapiteins met een nationaliteit van een aantal landen die buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) liggen, kunnen worden tewerk gesteld aan boord van zeeschepen onder Nederlandse vlag. Voordat een dergelijke kapitein op een Nederlands schip tewerkgesteld kan worden, moet hij in het bezit zijn van een Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning als kapitein.

Eén van de eisen waaraan voldaan moet worden voordat het Kiwa kan overgaan tot afgifte van het vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning is dat de scheepsbeheerder bij wie de buitenlandse kapitein dienst gaat doen in het bezit is van een zogenaamde RTK-vergunning. In tegenstelling tot de regelingen die de toelating van niet-EU-scheepsgezellen en -officieren regelen (de RAZ respectievelijk de RTO regelingen), bevat de RTK geen bepalingen over (de hoogte van) de loon- en arbeidsvoorwaarden van de niet-EU/EER-kapiteins. De RTK geldt alleen voor de koopvaardij en derhalve niet voor zeegaande baggerschepen. Voor deze categorie schepen is een separate regeling.

Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Vereniging van Waterbouwers.

Er wordt per niet-EU/EER-kapitein een aparte vergunning afgegeven. Op de vergunning staan de naam- en adresgegevens van de scheepsbeheerder en de naam, geboortedatum, nationaliteit, geldigheidsduur van de buitenlandse vaarbevoegdheid en de geldigheidsduur van de vergunning vermeld. De vergunning is in de Engelse taal gesteld. De RTK-vergunning wordt afgegeven op basis van de Regeling Tewerkstelling niet-EU/EER-kapiteins (RTK). De partijen bij de RTK hebben een beperking aangebracht in het aantal nationaliteiten dat als kapitein dienst mag doen.

Voor o.a. de volgende nationaliteiten kan een RTK-vergunning worden aangevraagd: Australië, China, Filipijnen, India, Indonesië, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Russische Federatie en Zuid-Afrika. Dit betekent dat als een kapitein de nationaliteit heeft van één van de 21 landen waarmee Nederland een overeenkomst inzake erkenning van vaarbevoegdheden heeft afgesloten maar de betreffende nationaliteit niet voorkomt op bovenstaande lijst, er voor hem geen RTK-vergunning zal worden afgegeven en dus ook geen Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning. Als voor een kapitein die de nationaliteit heeft van één tot de EU of EER behorende landen een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning wordt aangevraagd bij het Kiwa, is er geen RTK-vergunning nodig.

Voorwaarden voor afgifte van een RTK-vergunning

 1. De scheepsbeheerder heeft geen Nederlandse eerste officier(en) in dienst die naar zijn oordeel in aanmerking kom(t)(en) voor promotie tot kapitein.
 2. De scheepsbeheerder verklaart dat er geen geschikte Nederlandse kapiteins op de Nederlandse arbeidsmarkt beschikbaar zijn.
 3. De aanstelling van niet-EU/EER-kapiteins op schepen onder Nederlandse vlag leidt bij de scheepsbeheerder niet tot gedwongen ontslag van Nederlandse kapiteins.
 4. De scheepsbeheerder moet voldoende wervingsinspanningen ontplooien om Nederlandse kapiteins en officieren in dienst te nemen. Deze eis geldt niet ten aanzien van scheepsbeheerders die hun schepen op het moment van beoordeling van de vergunningsaanvraag minder dan 2 jaar geleden onder Nederlandse vlag hebben gebracht.

De wervingsactiviteiten worden als voldoende beoordeeld als de scheepsbeheerder de volgende drie wervingsactiviteiten ontplooit:

 • het bieden van stageplaatsen voor Nederlandse stagiairs van zeevaartopleidingen;
 • het in dienst hebben of nemen van Nederlandse junior officieren;
 • het bieden van een carrièreperspectief aan Nederlandse officieren tot en met kapitein of hoofdwerktuigkundige;

én tenminste één van de volgende drie wervingsactiviteiten ontplooit:

 • het deelnemen aan open dagen van zeevaartscholen of andere studiebeurzen of beroepenmarkten;
 • het plaatsen in of boven de sterkte van zogenaamde her- of zij-intreders;
 • het participeren in promotiecampagnes voor het maritieme beroep.

Kosten

De scheepsbeheerder moet medewerking verlenen aan de in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks uit te voeren onderzoeken naar de werkgelegenheid in de Nederlandse zeescheepvaart.

Rederijen die  een strategisch personeelsbeleid voeren, kunnen bij de tweede aanvraag voor dezelfde niet-EU-kapitein een RTK-vergunning met onbeperkte looptijd krijgen. Wel moet er jaarlijks aan de RTK-commissie een aantal gegevens worden verstrekt.

Kosten RTK-vergunning In de RTK-regeling is naast het vergunningstelsel een aantal afspraken gemaakt over maatregelen en activiteiten om de instroom van Nederlandse officieren in de zeescheepvaart te vergroten respectievelijk de uitstroom ervan te beperken. In dit kader is in artikel 7 van de regeling afgesproken dat voor de tewerkstelling van niet-EU/EER-kapiteins per arbeidsplaats per kwartaal aan boord die door deze kapiteins worden bezet, of voor het aantal kapiteins als met de scheepsbeheerder is overeengekomen, een bijdrage zal worden gedaan aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Zeescheepvaart (O&O fonds).

De hoogte van de bijdrage aan het O&O fonds is thans € 125 per kwartaal per niet-EU/ EER-kapitein.