De zeevaart verbindt

De mobiele telefoon in je hand, de bank waar je op zit en het glas waaruit je sinaasappelsap drinkt. Bijna alle (deel)producten waar we ons dagelijks mee omringen, komen met schepen vanuit alle windstreken over zee naar de mensen thuis. Al duizenden jaren speelt het bevaren van de wereldzeeën een cruciale rol in het verbinden van werelden en culturen, en het creëren van welvaart. Vandaag de dag wordt wereldwijd maar liefst 90 procent van alle goederen over zee vervoerd.

Het karakter van de sector wordt gekenmerkt door trots, familiegeschiedenis en doorzettingsvermogen. Veruit de meeste rederijen behoren tot het MKB-segment. Ze ontplooien wereldwijd, maar ook regio-specifiek activiteiten in veel verschillende deelmarkten met elk hun eigen specialisme. Sommige reders opereren op vaste trajecten, terwijl anderen in de wilde vaart actief zijn. 

MF

Ook in Nederland ondervindt iedereen daardoor dagelijks de invloed van de sector. Van de producten die je online en in winkels koopt, de ferry die een overtocht verzorgt voor werk of op vakantie tot de aanleg van offshore windmolens die schone energie leveren.

De sector is economisch, logistiek en maatschappelijk van zeer groot belang. Voor de Nederlandse zeevaartsector is het belangrijk om met een moderne vloot binnen deze mondiale sector een sterke concurrentiepositie te hebben, te houden en te versterken. De zeevaart staat daarnaast op het gebied van werkgelegenheid bekend als kraamkamer voor de gehele maritieme industrie. De meeste zeevarenden zetten hun loopbaan namelijk vaak na enkele jaren voort bij een maritiem bedrijf aan de wal.

De economische, milieutechnische en maatschappelijke facetten van de zeevaart vereisen dat de Nederlandse reders samen optrekken.

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

Na verschillende fusies door de jaren heen, zijn de reders in de zeevaart sinds 1992 verenigd in de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Hoewel de leden ook elkaars concurrenten kunnen zijn, trekken zij in KVNR-verband met elkaar op om het gemeenschappelijke belang te dienen.

De rederijen die in Nederland zijn gevestigd kunnen enorm van elkaar verschillen. Sommige bedrijven hebben honderden werknemers in dienst om veel schepen in de vaart te houden, maar Nederland kent ook veel kapitein-eigenaren. Dat zijn ondernemers die als kapitein op hun eigen schip varen. Vaak brengen zij hun schip bij een zogenaamde vertrouwensmakelaar in beheer om de bevrachting en de bemanning te regelen. De Nederlandse zeevaart kent relatief veel familiebedrijven en bedrijven in het MKB-segment.

De leden van de KVNR zijn actief in uiteenlopende deelmarkten op het zoute water. Van algemene vrachtvaart tot passagiersvaart, van vervoer van zware ladingen tot transport van koel- en vriesproducten. En van offshore activiteiten tot tankvaart en (zee)sleepvaart. Om er maar een aantal te noemen. 

Kerntaken van de vereniging zijn de collectieve belangenbehartiging en individuele advisering van de leden. De KVNR heeft als voornaamste doelstelling dat de collectieve internationale concurrentiekracht van de Nederlandse reders wordt vergroot door een rol te spelen in het benutten van kansen en wegnemen van drempels. Essentieel uitgangspunt is dat reders onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen. Op deze webpagina zetten we globaal uiteen hoe de KVNR zich inspant voor deze doelstelling.

Onbelemmerd Ondernemen

De rijke maritieme geschiedenis van de Nederlandse zeevaart wordt gekenmerkt door handel en het vermogen om door innovatie een koppositie te verwerven. Door de eeuwen heen werden de schepen steeds sneller, veiliger, groter en betrouwbaarder. De zeevaart ging een steeds grotere rol spelen in onze economie. Dat maritieme ondernemerschap is niet veranderd.

Spliethoff

Ruimte om te ondernemen en toegang tot financiering is van grote betekenis voor de daadkracht en het mondiale concurrentievermogen van de Nederlandse rederijen. Dit vereist op nationaal niveau een goed werkend scheepsregister en een aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat, waardoor de keuze voor de Nederlandse vlag op zeeschepen een vanzelfsprekendheid wordt. Een mondiaal gelijk speelveld hangt daar nauw mee samen.

Een zeeschip gaat lang mee, soms zelfs meer dan 30 jaar. In het ontwerpproces wordt daarom al rekening gehouden met mogelijke eisen in de toekomst. Dat maakt de sector innovatiegericht op het gebied van operationele behoefte, milieu en veiligheid. Als een zeeschip uiteindelijk voor ontmanteling wordt aangeboden, kan vrijwel al het materiaal worden gerecycled.

Het is ten behoeve van de internationale concurrentiekracht noodzakelijk dat wet- en regelgeving zoveel mogelijk in internationaal verband tot stand komt. Voor een onderscheidend vestigingsklimaat mag nationale implementatie van die internationale regelgeving vervolgens geen extra drempels opwerpen voor de Nederlandse reders.

Op het gebied van personeelswerving is bovendien een goede laagdrempelige toegang tot de internationale arbeidsmarkt van belang voor het kunnen werven van bekwame zeevarenden, ongeacht hun nationaliteit.

Schone Schepen

Nederlandse reders nemen het voortouw als het gaat om (nog) veiliger en efficiënter varen met steeds schonere schepen. Dat doen zij binnen de gestelde kaders, maar gaan niet zelden verder dan vereist. Dat is goed voor het milieu, de bemanning en de portemonnee. De wereld staat voor een immense klimaatopgave en de zeevaart is daarop geen uitzondering. Schone zeeën, schone lucht en een gezonde leefomgeving vormen voor de reders de leidraad voor het oppakken van die taak.

HAL

Om een grotere milieuwinst te behalen, wordt bijvoorbeeld volop getest met alternatieve brandstoffen, het ontwerp van schepen en de snelheid van het varen. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met het type deelmarkt, de vracht, vaarroute en -duur. De focus ligt niet alleen op de eigen sector, maar op de keten als geheel. De Nederlandse reders zoeken daarom ketenbrede samenwerking waar mogelijk.

Innovatie is voor Nederlandse reders een must. In vergelijking met de wereldhandelsvloot is de Nederlandse vloot niet heel groot. De vloot staat echter wel bekend als modern, innovatief en jong. Om die koppositie te behouden is het noodzakelijk dat reders voldoende ruimte hebben om te innoveren.

De reders kijken naar meerdere manieren om zo veel mogelijk te werken aan verduurzaming. Op de korte termijn optimaliseren ze de operationele activiteiten zonder technische aanpassingen. Op de middellange termijn passen ze technologisch de bestaande vloot aan. En op de langere termijn laten ze nieuwe schepen bouwen. De levensduur van zeeschepen beslaat decennia en vereist daarom een langetermijnplanning.

De klant van de rederij wil dat zijn lading veilig en snel wordt vervoerd. Voor de rederij is het bovendien belangrijk om die opdracht uit te kunnen voeren op de meest verantwoordelijke en schone wijze die mogelijk is.

Lees ook de Klimaat triple A van de zeevaart.

Veilig Varen

Zeeschepen zijn modern van bouw en uitrusting, waarbij de ontwikkelingen en innovaties in een hoog tempo gaan. Goed en actueel opgeleide zeevarenden zijn essentieel voor zowel een gezonde bedrijfsvoering als een veilige vaart. Het werk aan boord van zeeschepen is dynamisch en vraagt een hoge mate van autonoom handelen. 

wagenborg

Een zeevarende is in hoge mate op zichzelf aangewezen om problemen op te lossen, zodat de veiligheid van schip, opvarenden en lading niet in het geding komt. Dan kan het gaan om eventuele risico’s op gebied van bijvoorbeeld weersomstandigheden, regeldruk, piraterij en technische storingen aan boord.

Naast goede loon- en arbeidsvoorwaarden besteden reders ook veel aandacht aan goede en veilige leef- en werkomstandigheden aan boord. Denk aan een kundige scheepskok in de kombuis, een fitnessruimte, veiligheidsvoorschriften, comfortabele hutten en communicatiemogelijkheden met het thuisfront.

Digitalisering neemt ook in de scheepvaart een steeds invloedrijkere rol in. Smart Shipping is een veelgehoorde term en steeds vaker worden nieuwe autonome functies van schepen getest. De ontwikkelingen gaan gepaard met dreigingen op het gebied van cybersecurity. Vanzelfsprekend hebben deze veranderingen gevolgen voor het karakter van de werkgelegenheid.

Op het gebied van onderwijs dragen bestaande succesvolle stageprogramma’s bij aan goed opgeleid personeel, slaan ze een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven en creëren ze een waardevolle binding tussen de stagiair en zijn toekomstige werkgever.

De duurzame inzetbaarheid van zeevarenden is daarnaast ook afhankelijk van het visumbeleid en de grensbewaking. Reders wensen voor hun personeel zo min mogelijk drempels bij het reizen naar en van schepen, en bij het aan wal gaan voor ontspanning als het schip in een haven ligt.

Over de redersvereniging

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is dé vertegenwoordiger van in Nederland gevestigde reders die actief zijn in de zeevaart. De activiteiten richten zich op politiek, overheid, maritiem cluster en de samenleving. Doel van de belangenbehartiging is dat reders wereldwijd onbelemmerd en concurrerend kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen.

De KVNR is een ledenvereniging, waarbij de leden een actieve bijdrage leveren door onderwerpen aan te dragen, discussies te voeren en zaken af te stemmen met anderen. Hierdoor bepalen ze mede de koers van de vereniging. Daarnaast nemen ze deel aan commissies en werkgroepen, waarin beleidsinhoudelijke thema’s worden besproken. Op deze manier ontmoeten de leden elkaar en praten ze mee over de collectieve standpunten van de KVNR.

Naast de collectieve belangenbehartiging hecht de KVNR veel waarde aan de individuele dienstverlening richting haar leden. Zo informeert de KVNR haar leden over tal van onderwerpen. En leden worden bijgestaan in het aanvragen van vergunningen, acute uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en vragen waar de KVNR een antwoord op zou kunnen hebben.

Jumbo.jpg

De verenigde reders hebben met de KVNR één stem waarmee ze naar buiten treden. Daarbij wordt altijd gezocht naar samenwerking met andere partijen. Zo maakt de KVNR in Nederland deel uit van een uitgebreid maritiem cluster waarin de scheepsbouw, scheepvaart, logistiek, onderwijs en veel andere deelsectoren samenkomen. Participatie van de KVNR in dat netwerk werkt versterkend en verbindend.

Vanwege het mondiale karakter van de sector verbindt de KVNR zich aan Europese en internationale redersorganisaties International Chamber of Shipping (ICS) en European Community of Shipowners’ Associations (ECSA). De KVNR speelt namens haar leden op het gebied van alle beleidsterreinen een rol in de verschillende internationale organisaties zoals de VN-organisaties International Maritime Organization (IMO) en de International Labour Organization (ILO).

Downloadversie