ENNL

Loodsplicht en tarieven

Prioriteit KVNR: loodsplicht nieuwe stijl moet recht doen aan kennis en ervaring van kapiteins en eerste stuurmannen

Nederlandse reders:

"Inzet van een loods is niet nodig wanneer de kapitein of eerste stuurman over de juiste kennis en ervaring beschikt en dat moet ook in Loodsplicht Nieuwe Stijl het fundament blijven van een helder en eerlijk systeem van vrijstellingen.”

Loodsplicht Nieuwe Stijl is per 1 januari 2021 van kracht geworden. De KVNR spant zich ervoor in dat uniformiteit wordt geborgd met de Nederlandse zeehavengebieden mede uit oogpunt van de kennis en kunde van kapiteins en eerste stuurmannen.

 

Klik hier voor de huidige stand van zaken

KVNR - Marjolein van Noort - Financiering, Handel en Europese zaken - web
Dossierhouder

 

Marjolein van Noort
Economie, financiën en vertegenwoordiging in Europa

06 2392 4513
noort@kvnr.nl

KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

Het systeem met betrekking tot loodsplicht is per 1 januari 2021 veranderd in Loodsplicht Nieuwe Stijl, omdat het onvoldoende aansloot bij de ontwikkelingen in de zeevaart. De gemene deler bij de herziening is de veiligheid in havens en op Nederlandse wateren.

Loodsplicht Nieuwe Stijl is voor een aantal reders waaronder de kapitein-eigenaren een significante verandering. Zo geldt het Register Kleine Zeeschepen niet meer. Positief zijn de overgangsregelingen voor een aantal categorieën, de inzet op stakeholderoverleg en het feit dat de nieuwe wetgeving een experimenteerbepaling die bijdraagt aan een wet die bij de tijd blijft.

LNS werkt met een aantal zogeheten pilot exemption certificate (PEC) categorieën die voor verschillende scheepstypen gelden. Grootste wijziging is dat een PEC gekoppeld is aan een kapitein of eerste stuurman en een schip. Per PEC-categorie gelden er voorwaarden waaraan een kapitein of eerste stuurman moet voldoen. Voorts kunnen er na het behalen van een PEC in een bepaalde categorie verschillende combinaties worden gemaakt.

Uitdaging

Voor de kleine zeeschepen is evenals voor de zand- en grindschepen een overgangsregime afgesproken. De wet- en regelgeving geeft ruimte aan de bevoegde autoriteiten (de havens) om specifieke zaken in uitvoering te regelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vrijstellingsgronden voor de modules waaronder de module m.b.t. kennis van de reglementen.

De Loodsplicht Nieuwe Stijl vraagt om een goede samenwerking met alle partijen om te zorgen dat praktijk en wet op elkaar aansluiten. Voorts zal de nieuwe wetgeving na een jaar worden ge-evalueerd. Samen met de experimenteerbepaling kan dat een goed moment zijn om de wet verder aan te sluiten op de praktijk.

Daarnaast gelden er voor het zeehavengebied Scheldemonden aparte afspraken die niet overeenkomen met andere havengebieden endat zou gelijk moeten worden getrokken.

Stand van zaken - 8 februari 2021

Loodsplicht Nieuwe Stijl is per 1 januari 2021 van kracht geworden. Wel is er voor de schepen die voldoen aan de overgangsregeling tijd om tot en met 30 juni een PEC aan te vragen. Of er tot die tijd een loods aan boord moet worden gevraagd, dient te worden overlegd met de haven. 

De havens hebben ruimte om maatwerk toe te passen. Het overleg met de stakeholders voor zeehavenregio Scheldemonden is gaande en zal nog enige tijd vergen. De KVNR spant zich ervoor in dat uniformiteit wordt geborgd met de Nederlandse zeehavengebieden mede uit oogpunt van de kennis en kunde van kapiteins en eerste stuurmannen.