ENNL

Maritime Single Window

Prioriteit KVNR: administratieve lasten verminderen door Maritime Single Window

Reders: “Elektronische maritieme meldingen door een zeeschip bij aanloop van of vertrek uit een EU-haven moet eenvoudiger en geharmoniseerd worden, waarbij afzonderlijke gegevens slechts eenmaal hoeven te worden ingediend.”

Niels van de Minkelis 150.JPG
Dossierhouder

 

Niels van de Minkelis
Nautische en Technische zaken

010 2176 282
minkelis@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

In 2010 heeft de EU met richtlijn 2010/65/EU betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten voorgeschreven dat alle EU-lidstaten een elektronisch loket (Maritime Single Window) ontwikkelen voor de uitwisseling van maritieme meldingsformaliteiten.

Daartoe moeten de lidstaten de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten, zoals douane-, grenscontrole-, volksgezondheids- en transportautoriteiten, verdiepen om de meldingsformaliteiten in de Unie verder te vereenvoudigen en te harmoniseren, en om elektronische systemen voor gegevensoverdracht en informatie-uitwisseling zo optimaal mogelijk te gebruiken, met het oog op een voor zover mogelijk gelijktijdige verwijdering van belemmeringen voor het zeevervoer en de instelling van een Europese maritieme ruimte zonder grenzen.

Veel EU-havens hebben hier op eigen wijze invulling aan gegeven. Het gevolg is dat er binnen de EU voor schepen geen uniforme manier van melden is gekomen en dat afzonderlijke gegevens steeds opnieuw moeten worden ingediend. Dit heeft ertoe geleid dat de administratieve lasten aan boord niet - zoals beoogd - zijn afgenomen, maar juist sterk zijn toegenomen.

Uitdaging

De Europese Commissie is na druk vanuit de sector een hersteltraject gestart. Een herziening van de richtlijn 2010/65/EU wordt voorzien in de loop van 2018. Het is van het grootste belang dat de richtlijn zo wordt gewijzigd dat elektronische maritieme meldingen door een zeeschip bij aanloop vertrek uit een EU-haven eenvoudiger en geharmoniseerd worden, waarbij afzonderlijke gegevens slechts eenmaal hoeven te worden ingediend.

In ieder geval hangende het hersteltraject zouden de schepen weer op de oude manier de maritieme meldingen moeten kunnen doen door middel van zogenaamde FAL-formulieren. Dit zijn gestandaardiseerde formulieren, als bepaald in het Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee (FAL-Verdrag). Artikel 7 van de richtlijn 2010/65/EU staat het gebruik van FAL-formulieren expliciet toe.

Stand van zaken - 1 april 2019

In mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een geheel nieuwe EU-verordening voor een Europees maritiem éénloketsysteem (EMSWe) gedaan ter vervanging van de huidige richtlijn 2010/65/EU gedaan.  

Eind februari 2019 hebben de Europese Raad, de Commissie en het Europese Parlement na een trialoog een akkoord bereikt over het voorstel voor een EU-verordening. De afrondende procedurele stappen zullen in de periode maart-juni gezet worden. De KVNR verwelkomt het akkoord waarmee de administratieve lasten aan boord verminderd kunnen gaan worden.