ENNL

Maritime Single Window

Prioriteit KVNR: administratieve lasten verminderen door Maritime Single Window

Nederlandse reders:

Elektronische maritieme meldingen door een zeeschip bij aanloop van of vertrek uit een EU-haven moeten eenvoudiger en geharmoniseerd worden, waarbij afzonderlijke gegevens slechts eenmaal hoeven te worden ingediend binnen de EU.”

Het implementatieproces van de nieuwe EMSWe-verordening is halverwege augustus 2019 gestart en zal in totaal 6 jaar in beslag nemen. Tot 2025 is er nog veel (implementatie)werk te doen. Het is van belang dat dit implementatieproces goed verloopt en er daadwerkelijk voor gaat zorgen dat de administratieve lasten aan boord verminderen en dat schepen in iedere EU-haven op dezelfde manier kunnen melden en binnen de EU dezelfde meldingen niet steeds opnieuw hoeven te doen (‘once-only principe’).

 

Klik hier voor de huidige stand van zaken

KVNR - Niels van de Minkelis - Nautische en Technische zaken - web
Dossierhouder

 

Niels van de Minkelis
Technische en Nautische Zaken

06 4824 0287
010 2176 282
minkelis@kvnr.nl

KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Hoofd Communicatie & Public Affairs

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

In 2010 heeft de EU met EU-richtlijn 2010/65 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten ('MSW-richtlijn') voorgeschreven dat alle EU-lidstaten een elektronisch loket (Maritime Single Window) ontwikkelen voor de uitwisseling van maritieme meldingsformaliteiten.

Deze MSW-richtlijn heeft tot doel dat de EU-lidstaten de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten, zoals douane-, grenscontrole-, volksgezondheids- en transportautoriteiten, verdiepen om de meldingsformaliteiten in de EU verder te vereenvoudigen en te harmoniseren, en om elektronische systemen voor gegevensoverdracht en informatie-uitwisseling zo optimaal mogelijk te gebruiken, met het oog op een voor zover mogelijk gelijktijdige verwijdering van belemmeringen voor het zeevervoer en de instelling van een Europese maritieme ruimte zonder grenzen.

De huidige MSW-richtlijn heeft de afgelopen jaren niet – zoals wel beoogd – tot een afname van de administratieve lasten aan boord geleid, maar juist tot een sterke toename. Dit kon gebeuren omdat de verschillende EU-lidstaten en hun havens een eigen invulling aan de MSW-richtlijn gaven en daar ook de ruimte voor hadden. Dit geeft tot op de dag van vandaag grote frustraties bij kapiteins, bemanning en reders.

Na grote druk van de sector is de Europese Commissie enkele jaren geleden een hersteltraject gestart. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe EU-verordening 2019/1239 tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem (‘EMSWe-verordening’).

Het hoofddoel van deze verordening is ‘geharmoniseerde regels te geven voor de verstrekking van voor een havenaanloop vereiste gegevens, met name door ervoor te zorgen dat de gegevens aan elk Europees maritiem éénloketsysteem op dezelfde wijze kunnen worden gemeld. Deze verordening heeft eveneens tot doel de informatiedoorgifte tussen melders, betrokken instanties en de aanbieders van havendiensten in de aanloophaven, en de overige lidstaten te vergemakkelijken.’

Uitdaging

Het implementatieproces van de nieuwe EMSWe-verordening is halverwege augustus 2019 gestart en zal in totaal 6 jaar in beslag nemen. Tot 2025 is er nog veel (implementatie)werk te doen. Het is van belang dat dit implementatieproces goed verloopt en er daadwerkelijk voor gaat zorgen dat de administratieve lasten aan boord verminderen en dat schepen in iedere EU-haven op dezelfde manier kunnen melden en binnen de EU dezelfde meldingen niet steeds opnieuw hoeven te doen (‘once-only principe’).

Ook moet ervoor gezorgd worden dat alleen de essentiële meldingsgegevens worden gevraagd van schepen en dat het aantal elementen tot een minimum wordt beperkt, zoals dat in het Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee (FAL-Verdrag) is bepaald.

Hangende het implementatieproces zouden de schepen de maritieme meldingen elektronisch door middel van FAL-formulieren moeten kunnen blijven doen. Dit zijn gestandaardiseerde formulieren, als bepaald in het Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee (FAL-Verdrag). Op basis van artikel 7 van de MSW-richtlijn moeten de EU-lidstaten de FAL-formulieren namelijk blijven accepteren, zij het sinds 1 juli 2015 uitsluitend in elektronische vorm.

Stand van zaken - 23 augustus 2023

De nieuwe EMSWe-verordening is op 25 juli 2019 gepubliceerd en op 15 augustus 2019 in werking getreden.

De nieuwe EMSWe-verordening gaat na een implementatieproces van 6 jaar de huidige MSW-richtlijn vervangen. De huidige MSW-richtlijn wordt uiteindelijk op 15 augustus 2025 formeel ingetrokken. 

Op 3 februari 2023 zijn de gedelegeerde verordening 2023/205 en de uitvoeringsverordening 2023/204 als aanvulling op de EMWe-verordening gepubliceerd. De gedelegeerde verordening bevat de EMWe-dataset. De uitvoeringsverordening bevat de technische specificaties, de normen en de procedures voor het EMSWe.