ENNL

Vereniging en lidmaatschap

Missie en visie

De KVNR is dé belangenbehartiger voor in Nederland gevestigde reders die in de zeevaart actief zijn. De activiteiten richten zich op politiek, overheid, maritiem cluster en de samenleving. Doel van de belangenbehartiging is dat reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen.

kvnr-logo

Visie

De Nederlandse zeescheepvaart is een moderne, schone, goed presterende en innoverende bedrijfstak die weet te profiteren van nieuwe markten en een vooraanstaande rol speelt in een aantal belangrijke segmenten van de Europese dan wel mondiale markt.

De Nederlandse zeescheepvaart vormt de spil van de Nederlandse maritieme cluster, biedt Nederlandse zeevarenden een aantrekkelijke carrière aan boord en zorgt met het beheer van schepen vanuit Nederland voor werkgelegenheid bij de walorganisatie van de rederijen. De bijdrage aan de Nederlandse economie groeit.

Het Nederlandse register is toonaangevend in termen van groei, kwaliteit en dienstverlening, waaronder begrepen een aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding, dienstverlening ook buiten de Nederlandse kantooruren en een sterke servicegerichtheid.  

Missie

De KVNR is dé vertegenwoordiger van de op zee varende en opererende Nederlandse maritieme industrie die een belangrijke rol speelt bij de volgende onderwerpen:

  • De groeiende transportbehoefte als gevolg van de verdere mondiale economische en bevolkingsgroei binnen de kaders van een veilig, schoon en sociaal verantwoord varen;
  • De noodzakelijke energietransitie naar schonere alternatieve brandstoffen en op langere termijn naar koolstofvrij transport;
  • Het stimuleren van het Europese short sea vervoer om het intra EU-vervoer minder milieubelastend te maken;
  • Het versterken van de Nederlandse maritieme cluster;
  • Het mogelijke maken en benutten van innovaties (enabler via kabelleggers, afnemer met effecten op scheepsemissies en de wijze van het varen met de schepen, zoals het autonoom varen).

Doelstellingen

Het blijven benadrukken van het belang van vrij toegankelijke wereldzeeën (Mare Liberum);

  • Het maximaal bijdragen aan een level playing field voor de Nederlandse zeescheepvaart en aan een internationaal concurrerend maritiem Nederlands vestigingsklimaat;
  • Het maximaal bevorderen van de duurzaamheid van de sector in de brede zin van het woord (maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO);
  • Het actief bijdragen aan de totstandkoming van mondiale wet- en regelgeving en aan de nationale implementatie er van;
  • Een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan de leden voor individuele onderwerpen en vragen.