ENNL

Offshore infrastructuur in de Noordzee

Prioriteit KVNR: veilige navigatie zeeschepen zekerstellen

Reders: “Kansen in de Noordzee moeten worden benut, maar (her)inrichting van het gebied mag voor de internationale scheepvaart geen obstakel vormen voor de veilige navigatie van zeeschepen.”

Bekijk hiernaast de trailer van de 2050 visie 'An Energeticy Odyssey of open direct de link naar de hele film die werd vertoond in 2016 tijdens de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR).

Niels van de Minkelis 150.JPG
Dossierhouder

 

Niels van de Minkelis
Hoofd Operationele zaken

06 4824 0287
010 2176 282
minkelis@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

De Noordzee biedt een zee van mogelijkheden. De Noordzee lijkt een braakliggend bouwterrein voor de aanleg van offshore infrastructuur: windmolens, eilanden, zeeboerderijen en er klinken geluiden over de mogelijkheid van een vliegveld op zee. Ideaal om de klimaatdoelen te halen en de toekomst van Schiphol mogelijk te maken, zonder overlast voor de burgers op het vasteland.

In werkelijkheid  wordt de Noordzee al voor heel veel doeleinden gebruikt en is de vrije ruimte in de Noordzee schaars. Zo varen er jaarlijks 260.000 schepen in het Nederlandse deel van de Noordzee. 50.000 daarvan doen een Nederlandse haven aan. Daarmee is dit deel van de Noordzee een van de drukste vaargebieden ter wereld. Deze scheepvaartroutes zijn de levensader van de Nederlandse economie.

Een groot deel van de schepen vaart door speciale vaarroutes (verkeersscheidingsstelsels) langs de Nederlandse kust en naar de Nederlandse zeehavens.

Interactieve kaart Noordzee

Bron: Rijksoverheid Noordzeeloket

Uitdaging

In het belang van de internationale zeescheepvaart roept de KVNR de Nederlandse overheid op om in de processen die leiden tot een ruimtelijke (her)indeling van de Noordzee zeker te stellen dat zeeschepen veilig en vlot kunnen blijven navigeren wanneer zij langs de Nederlandse kust of naar de Nederlandse havens varen:

  1. VTS-dekking

Alle Nederlandse windmolenparken - en zo mogelijk het gehele Nederlandse Continentaal Plat - moeten onder (radar-)dekking van een scheepvaartverkeersbegeleidingssysteem (Vessel Traffic Service – VTS) gebracht worden.

  1. Assistentieschepen

Ook moeten er bij enkele windmolenparken assistentieschepen (emergency standby vessels - ESV) komen te liggen om in geval van nood een aanvaring van een schip met windmolens te verijdelen:

  • één ESV aan de westzijde van het toekomstige windmolenpark Hollandse Kust Zuidwest;
  • twee ESV’s aan de westzijde van het toekomstige windmolenpark Hollandse Kust Noordwest; en
  • twee ESV’s aan de westzijde van het toekomstige windmolenpark Hollandse Kust West.
  1. Goede aansluiting in de noordoosthoek

De Nederlandse overheid moet in samenspraak met Duitsland zekerstellen dat de verkeersscheidingsstelsels en -stromen ten oosten van de Waddeneilanden (Duitse Bocht) goed aansluiten bij de beoogde Duitse windmolenparken. Het moet worden voorkomen dat schepen gevaarlijke scherpe bochten moeten maken of onnodig moeten weven of kruisen met ander scheepvaartverkeer.

Een eventuele aanpassing van de scheepvaartroutes in de Nederlandse EEZ - met de benodigde goedkeuring van de Internationale Maritieme Organisatie (het VN-agentschap voor maritieme zaken) - mag niet het sluitstuk van de besluitvorming in de Noordzeestrategie worden.

Stand van zaken - 31 oktober 2019

Het Overlegorgaan Fysieke leefomgeving (OFL) heeft in opdracht van de  minister van Infrastructuur en Waterstaat in december 2018 het adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 uitgebracht in het kader van de Strategische Agenda Noordzee 2030.

Eind oktober 2019 is het definitieve voorzittersvoorstel van de OFL voor een onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee bekend geworden. Hierin zijn geen aanvullende afspraken voor de scheepvaart (verkeersscheidingsstelsels, ankergebieden) opgenomen. Wel is duidelijk gesteld dat bij de aanwijzing van gebieden op zee voor een bepaald doel de veiligheid en bereikbaarheid voor de scheepvaart moet worden geborgd. Als er door nieuwe functies veiligheidsrisico´s ontstaan dienen die te worden gemitigeerd. De daarvoor benodigde maatregelen moeten voor ingebruikname zijn gerealiseerd. Aangaande de handhaving op zee staat duidelijk genoemd dat de veiligheid en bereikbaarheid voor de scheepvaart dient te worden geborgd.