Tonnageregeling

Prioriteit KVNR: zonder goede tonnageregeling geen zeevaart

Nederlandse reders:

“Om het beheer van schepen door Nederlandse reders in Nederland te houden, is de instandhouding van de tonnageregeling een onmisbaar fundament van de Nederlandse zeescheepvaart en de Nederlandse maritieme sector als geheel."

De tonnageregeling is toe aan groot onderhoud. Op dit moment kan de tonnageregeling worden toegepast op schepen die transportactiviteiten verrichten en een aantal specifiek benoemde type schepen. Vanwege technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke behoefte, pleit de KVNR ervoor dit om te draaien waardoor alle zeeschepen in principe onder de regeling vallen. Voor specifieke schepen of activiteiten die er niet onder moeten vallen, wordt een met de sector afgestemde lijst van niet kwalificerende schepen gehanteerd.

 

Klik hier voor de huidige stand van zaken

KVNR - Lodewijk Wisse - Belastingen, Juridische zaken en Nationale Politiek - web
Dossierhouder

 

Lodewijk Wisse
Fiscale en Juridische zaken
Koninkrijksrelaties

06 8397 8355
010 2176 270
wisse@kvnr.nl

KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Hoofd Communicatie & Public Affairs

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

De tonnageregeling bestaat in Nederlands sinds 1996. Sindsdien hebben praktisch alle landen met een maritieme sector een tonnageregeling ingevoerd. 

De tonnageregeling is een specifiek voor de zeescheepvaart geldend winstbelastingregime. Rederijen en scheepsmanagers kunnen steeds voor een periode van 10 jaar kiezen om het normale winstbelastingregime toe te passen of het tonnageregime. Hiervoor is afstemming met de Belastingdienst vereist.

De laatste kleine onderhoudsbeurt van de Nederlandse regeling stamt alweer uit 2010. Sinds die tijd heeft de zeescheepvaart zich verder ontwikkeld en zijn nieuwe typen schepen in de vaart gekomen. Bijvoorbeeld schepen die worden ingezet bij de bouw van offshore windparken. Deze schepen vallen niet onder de reikwijdte van de tonnageregeling, maar zouden hier wel onder moeten vallen gezien de aard van de werkzaamheden.

Uitdaging

In 2021 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in afstemming met het ministerie van Financiën, de maritieme fiscale regelingen door Deloitte laten evalueren. 

Het evaluatierapport is in 2022 door de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van Deloitte is dat de tonnageregeling en de afdrachtvermindering zeevaart voorwaardelijk zijn voor het bestaan van een Nederlandse vloot en een Nederlands maritiem cluster. Om de mondiale concurrentie aan te kunnen, wordt eveneens door Deloitte de aanbeveling gedaan om de reikwijdte van de tonnageregeling te verruimen naar schepen werkzaam in de offshore industrie.

In februari 2023 heeft de Tweede Kamer ook nog eens een motie aangenomen, ingediend door Chris Stoffer (SGP), die de regering opdraagt de schepen actief in de offshore volledig onder de reikwijdte van de tonnageregeling en de afdrachtvermindering zeevaart te brengen. Uiteraard moet een en ander binnen de Europese staatssteunkaders worden uitgewerkt.

De tonnageregeling is dus toe aan groot onderhoud. Op dit moment kan de tonnageregeling worden toegepast op schepen die transportactiviteiten verrichten en een aantal specifiek benoemde type schepen. Vanwege technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke behoefte, pleit de KVNR ervoor dit om te draaien waardoor alle zeeschepen in principe onder de regeling vallen. Voor specifieke schepen of activiteiten die er niet onder moeten vallen, wordt een met de sector afgestemde lijst van niet kwalificerende schepen gehanteerd.

Stand van zaken - 19 juni 2024

De KVNR adviseert om de tonnageregeling te transformeren naar een techniekneutrale regeling. Alle zeeschepen vallen dan in principe onder de regeling vallen. Voor specifieke schepen of activiteiten die er niet onder moeten vallen, wordt een met de sector afgestemde lijst van niet kwalificerende schepen gehanteerd.

Hiermee wordt het fiscale speelveld met de maritieme landen om ons heen weer gelijk. In ieder geval dienen als gevolg daarvan werkschepen, baggerschepen, chase and guard schepen, stenenstorters en andere schepen gebruikt voor marine assistance, maar ook transportschepen die bijvoorbeeld CO2 van land naar een opslaglocatie op zee vervoeren, kwalificerende schepen voor de tonnageregeling te worden.

Het effect hiervan is dat toekomstige, nieuwe type schepen ook onder de reikwijdte van de tonnageregeling zullen vallen, zonder dat een wetswijziging en rondgang langs de Europese Commissie nodig is.