ENNL

Vereniging en lidmaatschap

Dienstverlening

De KVNR behartigt de belangen van haar leden, zijnde in Nederland gevestigde bedrijven die schepen op zout water exploiteren, ondersteund door zoveel mogelijk geassocieerde leden. Dat doen we onder meer door middel van collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en het stimuleren van kennisuitwisseling tussen de leden waar mogelijk.

0000 - Multraship - 2

Collectieve belangenbehartiging

De KVNR behartigt op een pro-actieve manier uw belangen als reder in het internationale speelveld. Via de redersvereniging bent u vertegenwoordigd in diverse nationale en internationale advies- en overlegorganen. De KVNR draagt daarmee actief bij aan beleidsvorming in de nationale, de Europese en de internationale maritieme politiek. De inzet is het instandhouden en verbeteren van het (inter)nationale ondernemingsklimaat op economisch, sociaal, milieu en nautisch-technisch gebied.

Onze medewerkers participeren namens de leden van de KVNR in verschillende nationale en internationale overlegorganen. Zij doen dat in veel gevallen samen met een vertegenwoordiger van een (bestuurs)rederij.

Nationale vertegenwoordiging
Op nationaal niveau voert de KVNR regulier overleg met onder andere de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Financiën en Economische Zaken. Wij leveren daarmee, in samenspraak met onze leden, een actieve bijdrage aan beleidsvorming en aan de implementatie van nieuwe wetgeving.
Daarnaast werkt de KVNR samen met Nederland Maritiem Land aan de versterking van het Nederlandse maritieme netwerk en aan de promotie van de maritieme cluster. Voorlichtingscampagnes van het bedrijfsleven, brancheorganisaties en het onderwijsveld, gericht op het vergroten van de instroom naar het nautische onderwijs, zijn daarvan belangrijke voorbeelden. De KVNR is als brancheorganisatie tevens aangesloten bij VNO-NCW. De KVNR neemt regulier deel aan diverse commissies van de grootste ondernemingsorganisatie in Nederland. In specifieke gevallen trekken we gezamenlijk op met VNO-NCW om de collectieve belangen van de Nederlandse zeescheepvaart te verdedigen en te waarborgen.

Internationale vertegenwoordiging
Internationaal neemt de KVNR, als lid van de nationale overheidsdelegatie en als werkgeververtegenwoordiger, deel aan ILO-vergaderingen (International Labour Organisation) en IMO-vergaderingen (International Maritime Organization).
Naast deze belangrijke internationale en beleidsbepalende platforms is de KVNR namens de Nederlandse reders aangesloten bij de volgende maritieme organisaties:

European Community Shipowners’ Associations (ECSA)
International Chamber of Shipping (ICS)
Baltic and International Maritime Council (BIMCO)

De KVNR is de vertegenwoordiger in het bestuur van de ECSA en van de ICS. De stafmedewerkers van de KVNR nemen deel aan de commissie- en werkgroepvergaderingen van de ECSA en de ICS. Dit maakt het mogelijk om invloed uit te oefenen op Europese en internationale regelgeving en daarmee het ‘gelijke speelveld’ voor de in Nederland gevestigde rederijen te verbeteren.

Sociale partners in de zeevaart
De KVNR speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de loon- en arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen en sociale regelingen van de zeevarenden. Deze regelingen komen tot stand in het overleg tussen de sociale partners aan werkgevers- en werknemerszijde. Aan werknemerszijde is dit de vakorganisatie Nautilus International en aan werkgeverszijde zijn dit: 

  • Sociaal Maritiem Werkgeversverbond (SMW) 
  • Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH)
  • Netherlands Maritime Employers Association (NEMEA). Deze organisatie richt zich op niet-EU-zeevarenden op schepen onder Nederlandse vlag
  • Netherlands Maritime Employers Association Neptune. Neptune richt zich op niet-EU-zeevarenden aan boord van marine engineering support vessels

Hoewel deze werkgeversverenigingen juridisch los staan van de KVNR, voert de KVNR daarvan wel de secretariaten. Alleen rederijen die aangesloten zijn bij de KVNR kunnen lid worden.

Individuele dienstverlening

De KVNR hecht, naast de collectieve belangenbehartiging, minstens zoveel belang aan het bieden van individuele dienstverlening aan de aangesloten leden. Deskundige en ervaren stafmedewerkers van de KVNR kunnen u op alle relevante onderwerpen adviseren.

De KVNR biedt een dienstenpakket op basis van expertise. De medewerkers van het KVNR-bureau zijn actief op alle terreinen van de zeescheepvaart, variërend van de maritieme arbeidsmarkt (onderwijs en bemanning), tot duurzaamheid (milieu, innovatie, veiligheid en kwaliteit) en ondernemingsklimaat (fiscaal, juridisch, assurantiën en scheepvaartpolitiek). Zij staan u als vakspecialist en adviseur bij; in uw overleg met, bijvoorbeeld, Nautilus International of overheidsorganisaties zoals de Inspectie Transport en Leefomgeving.

Als lid hebt u kortom op ieder gewenst moment toegang, ook via Mijn KVNR, tot de toegevoegde waarde van een jarenlang opgebouwde kennis, ervaring en best practices op alle voor u belangrijke gebieden. 

Sociëteitsfunctie voor reders onderling

De KVNR heeft uiteraard zelf een uitgebreid netwerk dat wordt benut voor de collectieve belangenbehartiging. Daarnaast is de KVNR zelf voor u als lid een belangrijke en toegankelijke netwerkorganisatie voor het bespreken van actuele vraagstukken, kennisuitwisseling en delen van ervaringen. De wisselwerking tussen de leden vormt daarbij de grote kracht. Uiteindelijk wordt ieder lid hier wijzer van in de vorm van een sterkere bedrijfsvoering en betere concurrentiepositie.

Netwerk van contacten
De KVNR beschikt over een uitgebreid netwerk aan goede contacten met leden van Eerste en Tweede Kamer. Ook zijn er nauwe contacten met permanente vertegenwoordigers van Nederland bij de Europese Unie, met de Nederlandse leden van het Europees Parlement en – via het ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederlandse ambassades in het buitenland. Daarnaast onderhoudt de KVNR nauwe relaties met verschillende ministeries en inspectieonderdelen daarvan.

In het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag heeft de KVNR de Maritieme Poort opgericht met als doel de onderlinge contacten van de KVNR-leden met deze doelgroepen verder te verstevigen. In januari houdt de KVNR hier haar traditionele Nieuwjaarsreceptie.
 
Ledenparticipatie 
Onder het bestuur ressorteren drie commissies, die actief zijn op de verschillende beleidsterreinen. De commissies bieden de leden de uitgelezen kans invloed uit te oefenen op het beleid van de KVNR. Zij brengen advies uit aan het bestuur van de KVNR ten behoeve van de beleidsvorming en werken genomen besluiten van het bestuur verder uit. De commissies staan onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van een KVNR-lid die geen zitting heeft in het bestuur van de vereniging. De commissies komen snel to-the-point als het gaat om vraagstukken en oplossingen en de communicatie naar de leden. De kennis die binnen de commissies wordt opgedaan en onder leden wordt verspreid, bewijst in de dagelijkse praktijk zijn waarde en is specifiek toegesneden op de bedrijfsvoering van uw onderneming.

Seminars
Of het nu gaat om milieu, veiligheid of fiscaliteit, het draait om kennisuitwisseling. Naast overleg in de commissies en werkgroepen is er soms behoefte aan extra verkenning of verdieping van onderwerpen. De KVNR organiseert daarom regelmatig seminars over actuele onderwerpen in de zeescheepvaart. Naast het overdragen van actuele kennis, bieden de seminars natuurlijk ook ruimte voor een actieve eigen inbreng van de leden.