ENNL

Wet minimumloon

Prioriteit KVNR: Wet minimumloon niet van toepassing op zeeschepen

Reders: “De Inspectiedienst SZW moet zo snel mogelijk stoppen met het handhaven van de Wet minimumloon op zeeschepen onder Nederlandse vlag, omdat deze wet daar niet geldt.”

IMG_20131219_110712.JPG
Guido Hollaar 150.JPG
Dossierhouder

 

Guido Hollaar
Adjunct-directeur

010 4146 001
hollaar@kvnr.nl

 

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

De Inspectie SZW (ISZW) heeft inspecties uitgevoerd op de naleving van de Wet minimumloon en vakantietoeslag aan boord van een zeeschip varend onder Nederlandse vlag, varend in het internationale verkeer. De ISZW vindt dat niet-EU-matrozen conform het Nederlandse minimumloon dienen te worden betaald. De ISZW heeft het verschil berekend tussen het minimumloon en hetgeen is uitbetaald conform de geldende CAO, die is afgesloten met buitenlandse zeeliedenvakbond en de Nederlandse zeeliedenvakbond Nautilus. De ISZW heeft gevorderd dat dit verschil aan de betrokken zeevarenden wordt uitbetaald. Ook volgen er boetes.

De ISZW doorkruist met de vordering tot betaling van het Nederlandse minimumloon en vakantietoeslag het al decennia staande Nederlandse overheidsbeleid dat de Wet minimumloon niet van toepassing is op niet-EU-scheepsgezellen werkzaam op zeeschepen onder Nederlandse vlag in de internationale vaart. Het betalen van niet-EU-scheepsgezellen op basis van internationale cao’s die zijn gebaseerd op het internationaal geldende minimumloon voor zeevarenden, zoals geadviseerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), is een van de pijlers van het Nederlandse zeescheepvaartbeleid.

Dit ISZW-beleid is een ernstige bedreiging voor zeeschepen onder Nederlandse vlag in de Europese kustvaart, de ferryvaart, offshore en windmolenactiviteiten. Vandaar dat het doorbreken van de huidige praktijk veel grotere implicaties kent dan deze zaak doet vermoeden en dan wat kan worden voorzien. De werkgelegenheid van Nederlandse officieren op niet-Nederlands gevlagde schepen is praktisch nihil.

Uitdaging

De ISZW moet direct stoppen met het handhaven van de Wet minimumloon op zeeschepen varend onder Nederlandse vlag. Conform de algemeen geldende uitleg geldt deze wet daar niet. Niet-EU-zeevarenden ontvangen een gage die tenminste voldoet aan de eisen van het wereldwijd geldende minimumloon voor zeevarenden. Bovendien moeten lopende zaken, waar door de ISZW nabetaling tot het Nederlandse minimumloon wordt gevorderd en boetes worden opgelegd, worden ingetrokken.

De KVNR heeft het sterke vermoeden dat de handhavingsacties van de ISZW voortkomen uit onvoldoende kennis van de zeescheepvaartsector en het daarbij behorende overheidsbeleid. Ook bij de Koninklijke Marechaussee blijkt dat als zij inspecties aan boord van zeeschepen uitvoeren de zeevaartkennis dikwijls onvoldoende is. De Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een uitstekende kennis van de zeevaartsector en voert de wettelijke taak van het uitvoeren van inspecties aan boord van zeeschepen onder Nederlandse én onder buitenlandse vlag uit. De uitbetaling van de gage en de hoogte ervan maakt onderdeel uit van de inspecties. De in het verleden overeengekomen coördinatieregeling tussen de inspectiediensten die actief zijn op zeeschepen moet zodanig worden geactualiseerd dat de ILT leidend is bij dat soort inspecties.

Stand van zaken

Inmiddels is bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het zeer grote belang van dit vraagstuk begrepen en is overleg gepleegd met SZW. Hopelijk leidt dit overleg ertoe dat de ISZW de zaak intrekt. Zo niet, dan verkent de KVNR juridische stappen tegen de staat.