Zeescheepvaart op de Europese radar

KVNR

Eind april vond de laatste plenaire vergadering van het Europees Parlement in de huidige samenstelling plaats. De aankomende Europese verkiezingen van 6 tot 9 juni zullen naar alle verwachtingen voor een verschuiving in de samenstelling zorgen. Deze laatste ronde van debatten en stemmingen vormde voor verschillende langlopende dossiers het slotstuk. Een aantal van deze dossiers bevatten ook onderwerpen die impact hebben op de Nederlandse reders. Zo is er gesproken over meer vervoer over water, verantwoord ondernemen en kwam ook het vrije verkeer van zeevarenden aan bod. Wij zetten de belangrijkste uitkomsten beknopt op een rij. 

KVNR - Marjolein van Noort - Financiering, Handel en Europese zaken - web

Het parlement heeft gestemd vóór de herziening van het Trans-Europees Netwerk voor Transport (TEN-T). Onder TEN-T vallen ook de Europese vaarroutes en havens. Voorop staat het groener, efficiënter en veerkrachtiger maken van het Europese transport én een toename van het vervoer over water. De scheepvaart timmert zelf ook hard aan de weg om de sector te verduurzamen. Dit uit zich onder andere in een groeiende vraag naar schonere brandstoffen. Onvoldoende beschikbaarheid van schonere brandstoffen voor de scheepvaart heeft een remmend effect op schoner varen door reders 

 

Met de TEN-T-herziening laat het Europees Parlement concrete ambities zien voor het bevorderen van schonere voortstuwing van schepen, waarbij ook de noodzakelijke  infrastructuur niet mag ontbreken. 

Met de Net Zero Industry Act, die is gericht op de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën, tonen de Europese beleidsmakers nadrukkelijk te kiezen voor groene industriepolitiek: maar liefst veertig procent van de toepassing van de technologieën moet binnen Europa plaatsvinden. 

Bedrijven moeten meer werk maken van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Europees Parlement heeft daartoe een door de lidstaten afgezwakte versie van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) aangenomen. CSDDD stelt verschillende kaders vast voor bedrijven waarmee potentiële risico’s voor arbeidsomstandigheden, klimaat en het milieu beter kunnen worden geïdentificeerd. De CSDDD zal als Europese richtlijn van toepassing zijn op bedrijven met meer dan 5.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van minstens 450 miljoen euro. Vanwege de focus van de richtlijn op ketenverantwoordelijkheid zal deze echter ook impact hebben op kleinere bedrijven in de waardeketen van grotere ondernemingen. 

In de afgelopen jaren stellen EU-lidstaten soms weer controles in op de grens met andere EU-lidstaten, ondanks het Schengenverdrag. Maar met de aanpassing van die Schengen Borders Code wordt o.a. het vrije verkeer van zeevarenden beter geborgd. 

Ten slotte heeft het Europees Parlement ingestemd met de implementatie van de kapitaalvereisten in het Basel III verdrag. Dat is een internationale set regels en normen voor Europese banken. Er was eerst sprake van dat schepen met een hogere risicoweging bestempeld zouden worden. En hoewel er nog een wereld te winnen is, is er nu wel rekening mee gehouden in de uiteindelijke tekst van de verordening. 

Het huidige Europees Parlement heeft in deze laatste plenaire vergadering wederom laten zien de maritieme sector op het netvlies te hebben. De komende tijd zal de focus deels verschuiven naar implementatie van wet- en regelgeving. Voor de KVNR is en blijft vanzelfsprekend de praktische toepassing en werkbaarheid het uitgangspunt. Een eerlijk en gelijk speelveld binnen de EU moet de basis zijn.