ENNL

Historisch klimaatakkoord zeevaart: netto nul uitstoot “in of rond” 2050

Vandaag hebben de 175 lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een historisch akkoord bereikt voor de reductie van emissies door de internationale zeevaart. Tijdens de plenaire vergadering van de Marine Environment Protection Committee (MEPC) is besloten dat “in óf rond” 2050 netto nul uitstoot van broeikasgassen moet zijn gerealiseerd. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is positief over de netto nul doelstelling. 

launch vertom patty

“Een scherpere formulering van de deadline was wenselijk geweest, al is het wel begrijpelijk dat waar nodig wat meer flexibiliteit wordt geboden om aan de net zero doelstelling te kunnen voldoen. Het belangrijkste was namelijk dat er zo snel mogelijk een doelstelling voor netto nul uitstoot van broeikasgassen wordt overeengekomen. Dat is nu gelukt. Dit is wereldwijd het eerste sectorspecifieke klimaatakkoord en tekent daardoor een historisch moment,” aldus KVNR-klimaatspecialist Nick Lurkin. 

Overige technische details  
Naast de uitfasering van broeikasgassen zijn er tussentijdse ‘checkpoints’ afgesproken van tenminste 20% absolute reductie in 2030 t.o.v. 2008 en tenminste 70% absolute reductie in 2040 t.o.v. 2008. Onderliggende maatregelen zoals een brandstofstandaard, aangevuld met een economische maatregel, zoals een brandstofheffing (levy) om die doelen te halen, worden de komende 1,5 jaar verder uitgewerkt en besproken. Datum van inwerkingtreding daarvan zou het voorjaar van 2027 moeten zijn aldus de gemaakte afspraken.