Coalitieakkoord stimuleert vergroening zeevaart

Lodewijk Wisse

De KVNR heeft met interesse kennisgenomen van het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, dat vandaag is gepresenteerd. De voorstellen van de vier partijen hebben voor de zeescheepvaart vooral betrekking op de verduurzaming van de sector. De KVNR juicht deze voorstellen toe, want ook de Nederlandse zeevaart heeft de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. De reders werken op die manier mee aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, ondanks dat de internationale zeevaart geen onderdeel van dit akkoord uitmaakt.

dummyart01

Duurzame brandstoffen en walstroom
Investeringen in o.a. de beschikbaarheid van duurzame brandstoffen voor de zeevaart zijn hiervoor noodzakelijk. Op dit moment is er nog niet genoeg voorhanden om alle zeeschepen van hernieuwbare brandstoffen te voorzien. Het is volgens de KVNR dan ook goed dat Nederland wil investeren in de ontwikkeling en productie van groene brandstoffen voor de zeevaart. De investeringen hiervoor vanuit het voorgestelde klimaat- en transitiefonds en het Nationaal Groeifonds worden door de KVNR omarmd. Voor de zeevaart is het van groot belang dat de subsidiëring van groene brandstoffen en energiedragers technologieneutraal moet zijn. We weten immers vandaag nog niet of zeeschepen over tien jaar op bijvoorbeeld waterstof, methanol of bio-LNG zullen varen. Ook is de KVNR zeer tevreden met het voornemen om voor de zeevaart de uitrol van walstroom verder te stimuleren, waarbij ook aandacht moet zijn voor de ombouw van zeeschepen om ze hiervoor geschikt te maken. Dat wordt aangesloten bij de Fit for 55 voorstellen van de Europese Commissie is volgens de KVNR logisch. De randvoorwaarde dat weglekeffecten moeten worden voorkomen, juicht de KVNR toe.

Curaçao
Ook ziet de KVNR aanknopingspunten in het coalitieakkoord om de maritieme sector in de andere landen van het Koninkrijk te versterken. Een goed werkend scheepsregister op Curaçao kan de maritieme economie duurzaam versterken, wat goed is voor de arbeidsmarkt op Curaçao. Een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds zou hierbij kunnen helpen. De KVNR blijft uiteraard inzetten op een sterke Koninkrijksvlag, die in alle havens ter wereld als kwaliteitsvlag wordt beschouwd. Het Koninkrijk houdt twee sterke registers, namelijk zowel de Nederlandse als die van Curaçao. Hiervoor moeten zowel in Nederland als op Curaçao investeringen worden gedaan om kwalitatief hoogstaand te blijven. Nu het Koninkrijk der Nederlanden eerder deze week is herkozen als lid van het dagelijks bestuur van de Internationale Maritieme Organisatie (VN-orgaan voor internationale maritieme aangelegenheden) zou dit een prioriteit van het nieuwe kabinet moeten zijn.