ENNL

Zwavelnorm

Prioriteit KVNR: handhaven van gelijk speelveld bij strengere zwavelnorm

Reders: “Vanaf 1 januari 2020 moeten reders op duurdere laagzwavelige brandstoffen of met dure ontzwavelingstechnieken aan boord varen. Waarborging van het gelijke speelveld is van essentieel belang. Valsspelers van de zwavelregels mogen geen economisch gewin halen!”

ALP Striker towing Hilli FLNG from Singapore to North Sea
Nick Lurkin 150.JPG
Dossierhouder

 

Nick Lurkin
Klimaat en Milieu

010 2176 275
lurkin@kvnr.nl

Nathan Habers 150.JPG
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

De maximale uitstoot van zwavel die wereldwijd geldt wordt vanaf 1 januari 2020 tot 0,50% verlaagd, tegen 3,50% nu. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft in het najaar van 2016 hiertoe besloten. Dit betekent dat reders vanaf 2020 op een duurdere laagzwavelige brandstof moeten varen. Volgens producenten zal deze brandstof naar verwachting 70% tot 100% duurder zijn dan de huidige hoogzwavelige brandstof.

Het overstappen op uitlaatgaswasinstallaties zoals scrubbers, of het overgaan naar een schonere alternatieve brandstof (LNG bijvoorbeeld) is ook een mogelijkheid om aan de nieuwe norm te voldoen, maar voor veel reders (nog) geen optie, omdat deze alternatieven technisch niet altijd mogelijk zijn of aanzienlijke investeringen vereisen.

Daarnaast zijn er nog wat onzekerheden op het gebied van implementatie en handhaving van de strengere zwavelnorm. Dit is echter wel van belang, omdat het anders marktverstoring kan bevorderen doordat notoire overtreders van de strengere zwavelnorm op goedkopere hoogzwavelige brandstof varen. Een verlies voor het milieu én het gelijke speelveld tussen reders. Tot slot is het nog de vraag of er voldoende laagzwavelige brandstoffen beschikbaar zullen zijn in voornamelijk de gebieden buiten Europa en of de stabiliteit en kwaliteit daarvan goed is. Producenten merken nu op dat ze hierover nog geen uitsluitsel kunnen geven.

Uitdaging

Zoals gezegd is het belangrijk dat er een gelijk speelveld is voor reders. Valsspelers die zich (bewust) niet aan de zwavelregelgeving houden mogen geen economisch gewin halen. Dit betekent dat er een robuuste handhaving moet zijn met passende sancties om dit tegen te gaan.

Een goed voorbeeld van een oplossing die door de zeevaartsector zelf heeft voorgesteld, is het verbod na 1 januari 2020 op het aan boord hebben van brandstoffen met een zwavelpercentage hoger dan 0,50%. Een uitzondering hierop geldt voor schepen uitgerust met gaswasinstallaties of in het geval er (aantoonbaar) geen laagzwavelige brandstof beschikbaar was.

Indien er in een bepaalde haven helemaal geen laagzwavelige brandstof beschikbaar zou zijn, moet er een mondiaal uniforme procedure in werking treden hoe reders in zo’n situatie moeten handelen zonder dat ze daarvoor bestraft worden. De IMO-lidstaten moeten hier voor 1 januari 2020 duidelijkheid over geven aan de sector!

Stand van zaken - 18 april 2019

De KVNR volgt nauwgezet de discussies in IMO en zet zich in om de implementatie en handhaving van de mondiale zwavelnorm door lidstaten zo goed mogelijk te laten waarborgen. De prognose is dat de aankomende vergadering van het IMO-milieucomité (MEPC 74) half mei 2019 finale besluiten daartoe zal nemen.