BTW

De KVNR is van mening dat het huidige BTW-regime behouden dient te blijven voor:

 

- restaurant- en cateringdiensten aan boord van schepen;
- de verkoop van goederen aan boord van schepen;
- intra-EU passagiersvaart.

 

In de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie onderzoek gedaan naar de vrijstelling van BTW-heffing voor restaurant- en cateringdiensten respectievelijk de verkoop van goederen aan boord van schepen. In een latere fase is ook de BTW-vrijstelling op de prijs van de reis zelf onderzocht. In oktober 2015 hebben de Europese koepelorganisaties in een gezamen­lijke reactie gepleit voor een BTW-nultarief voor al het grensoverschrijdend vervoer.

 

BTW intracommunautaire dienstverlening

Sinds 1 januari 2010 wordt BTW geheven in het land van vestiging van de afnemer van de dienst (het bestemmingslandbeginsel). Lidstaten mogen vrijstelling van BTW-heffing verlenen voor diensten die samenhangen met het vervoer van personen, voor zover het vervoer van deze personen vrijgesteld is.

Op grond van artikel 148 van de Europese BTW-richtlijn zijn de levering van zeeschepen, de bevoorrading van zeeschepen en bepaalde diensten voor de rechtstreekse behoeften van zeeschepen vrijgesteld van BTW met recht op aftrek van voorbelasting. Ook het scheeps­management, dat betrekking heeft op diensten welke ten aanzien van zeeschepen worden verricht, valt onder het BTW-nultarief. Dit geldt onder meer voor de bevoorrading en voor de terbeschikkingstelling van maritiem personeel.

 

Restaurant- en cateringdiensten aan boord van schepen

Op de hoofdregel, dat BTW wordt geheven in het land van vestiging van de afnemer van de dienst, geldt een uitzondering voor de heffing van BTW op restaurant- en cateringdiensten aan boord van zeeschepen. Conform artikel 37 lid 3 van de BTW-richtlijn moet het daarbij gaan om dienstverlening, die tijdens het vervoer wordt geleverd.

De vrijstelling van BTW-heffing voor restaurant- en cateringdiensten aan boord van schepen betreft een zogenaamde standstill-bepaling, in afwijking van een uitspraak van het Europese HvJ die BTW-heffing voorschrijft. Lidstaten mogen deze bepaling toepassen, totdat er overeenstemming binnen Europa is bereikt over harmonisatie van het BTW-stelsel. Vooralsnog houden de meeste lidstaten vast aan een nulheffing, vanwege de grote complexiteit die samenhangt met BTW-heffing op deze vormen van dienstverlening.

 

BTW verkoop van goederen aan boord van schepen

De verkoop van goederen en het leveren van diensten aan boord van een zeeschip op volle zee, dat een internationale reis maakt, dient onbelast te blijven, dat vindt de KVNR Deze lijn wordt door vrijwel alle landen van de Europese Unie gehanteerd. Samen met ECSA en Clia Europe blijft de KVNR waken voor deze uitzonderings­positie.

 

Onderzoek artikel 37

In 2012 heeft PWC in opdracht van de Europee Commissie een evaluatie naar de BTW-positie voor de levering van goederen en diensten aan boord van een zeeschip verricht. De voornaamste conclusie van dit onderzoek is dat BTW-heffing op de levering van goederen en diensten aan boord thans zeer uiteenloopt tussen de lidstaten. Van een uniforme toepassing is geen sprake, soms is de toepassing zelfs strijdig met de regelgeving. De conclusie van de onderzoekers luidde dat deze situatie alleen maar zal verergeren door het schrappen van de huidig BTW-vrijstellingen.

 

BTW intra-EU passagiersvaart

In het huidige BTW-regime wordt intra-EU passagiersvaart in vrijwel alle lidstaten vrijgesteld van BTW, aangezien het belasten hiervan in de praktijk als ondoenlijk wordt beschouwd. Onder intra-EU passagiers­vaart wordt verstaan: die delen van een internationale cruise die tussen EU-havens worden gevaren.

 

Onderzoek economische effecten

In 2014 heeft de Europese Commissie een onderzoek uit laten voeren naar de economische effecten van het huidige BTW-stelsel voor het passagiersvervoer, waarbij alle vervoers­modaliteiten zijn betrokken (bus, trein, vliegtuig, schip). Onderzocht is onder andere of er sprake is van mogelijke verstoringen van de interne markt. Dit onderzoek heeft geen grote verstoringen van de interne markt aan kunnen tonen. Het afschaffen van de BTW-vrijstelling leidt juist tot concurrentie tussen lidstaten en tussen vervoersmodaliteiten, vanwege het gebrek aan harmonisatie van de BTW-tarieven.

In oktober 2015 hebben de Europese koepelorganisaties in de transportsector een gezamen­lijke verklaring doen toekomen aan het Directoraat Generaal Belastingen (DG Taxud) van de Europese Commissie. In deze verklaring pleiten zij voor een BTW-nultarief voor al het grensoverschrijdend vervoer, zie download.

 

 

Download: Joint statement to the European Commission

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht