Liquid Natural Gas (LNG)

Het is belangrijk om zo snel mogelijk in zo veel mogelijk Europese havens een LNG-bunkerinfrastructuur te realiseren om het gebruik van de relatief schone brandstof LNG te stimuleren.

 

Achtergrond

De zeescheepvaart moet aan steeds meer en strengere milieueisen op het gebied van luchtemissies voldoen. Voor de uitstoot van zwavel (SOx), stikstof (NOx) en koolstofdioxide (CO2) bestaat al wetgeving, maar daarnaast staan ook andere emissies zoals roetdeeltjes (black carbon) en fijnstof internationaal ter discussie.

 

LNG kent geen zwaveluitstoot en kan bovendien de NOx- en CO2-emissies omlaag brengen met respectievelijk 75% en 25%. De uitstoot van fijnstof kan zelfs met 99% gereduceerd worden. In vergelijking tot stookolie kan de winst op CO2-emissies echter teniet gedaan worden bij het gebruik van dual-fuel motoren. Bij dit type motoren kan er ongeveer 1% methaanslip ontstaan. Methaangas (CH4) heeft als broeikasgas 20 tot 25 keer meer impact dan CO2. Hierdoor gaat de winst op emissies van broeikasgassen in de meeste gevallen verloren. Wanneer men alleen naar luchtkwaliteit kijkt, is LNG op dit moment vooralsnog één van de best beschikbare opties voor de voortstuwing van zeeschepen.

 

De eigenschappen van LNG maken het, milieutechnisch gezien, een zeer interessante brandstof voor de zeescheepvaart. De technische en operationele consequenties van het gebruik van LNG houden wel in dat LNG geen oplossing is voor alle typen schepen. Zo is het technisch aanpassen (het zogenaamde ‘retrofitten’) van al varende schepen voor LNG-voorstuwing vaak niet rendabel door de hoge kosten en complexiteit. Voor nieuwbouwschepen is de business case om over te stappen naar LNG beter en eenvoudiger. Dit vergt echter wel een aanzienlijke aanvullende investering ten opzichte van schepen die op conventionele brandstoffen varen. Een belemmerende factor is wel de onduidelijkheid over de huidige en onzekerheid over de toekomstige prijs van LNG. De markt voor LNG is nog onvoldoende transparant.

 

De LNG-infrastructuur is zeer essentieel in de verdere uitrol van LNG als scheepsbrandstof. Op dit moment zijn er nog te weinig initiatieven vanuit overheden en havens om LNG in voldoende Europese havens aan te kunnen bieden. In 2014 is er wel een Europese richtlijn (2014/94/EU) in werking getreden die EU-lidstaten verplicht voor het eind van 2025 een kernnetwerk van LNG-tankpunten in zeehavens beschikbaar zijn. Dit laatste is van cruciaal belang om van LNG een aanmerkelijke alternatieve scheepsbrandstof te maken!

 

Geactualiseerd op 20 maart 2017

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht