Zeescheepvaart van groot belang voor Nederlandse economie

economische betekenis

De Nederlandse vloot is mondiaal actief met sterke vertegenwoordiging in het zeevervoer tussen Europese havens, tussen Europese havens en aanpalende niet EU-havens (Rusland, Afrika) en in de zeeriviervaart. Daarnaast zijn Nederlandse reders vertegenwoordigd in markten zoals de zware ladingvaart en de koel- en vriesvaart. De Nederlandse zeescheepvaart telt in 2014 circa 800 ondernemingen, inclusief de commanditaire vennootschappen (CV’s) waarin vaak alleen het eigendom is ondergebracht en scheepvaartondernemingen van kapitein-eigenaren. Het aantal handels- en zeesleepvaartschepen onder Nederlandse vlag groeide de laatste zeven jaar met 43% van circa 750 schepen in 2006 tot 1.066 schepen onder Nederlandse vlag in 2014. De totale handels- en zeesleepvaartvloot onder Nederlands beheer omvatte op 31 december 2014 in totaal 1.988 schepen. De KVNR hanteert het totaal voor de handelsvloot en zeesleepvaart. In andere cijfers zijn vaak de baggerschepen inbegrepen.

Economische situatie

De economische situatie voor de Nederlandse zeescheepvaart is de laatste jaren slecht maar stabiel. Sommige deelmarkten ondervinden nog steeds de gevolgen van de lange recessie, zoals de containerfeeder schepen, droge lading- en multi purpose schepen. De economie trekt wel aan maar vanwege de overcapaciteit herstelt de vrachtprijs niet. Andere sectoren hebben wel de wind in de zeilen, zoals de cruisevaart en de gasvaart. De markt voor de offshore windenergie laat een positief beeld zien door aanleg van grootschalige windmolenparken. De offshore olie en gas heeft sterk te lijden onder de forse daling van de olieprijs die zich in 2015 heeft voorgedaan.


Maritieme cluster

De maritieme cluster telt twaalf maritieme sectoren waaronder havens, offshore maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, watersportindustrie, visserij en zeevaart. Met 12.000 bedrijven bieden deze sectoren werk aan 253.000 mensen en realiseren ze een totale toegevoegde waarde van ruim € 23 miljard (cijfers: De Nederlandse maritieme cluster, monitor 2015).


De Nederlandse zeescheepvaart vormt een belangrijke aanjager van de Nederlandse maritieme cluster. In 2014 creëerde de Nederlandse zeevaart een toegevoegde waarde van € 2,1 miljard (directe + indirecte toegevoegde waarde) bij een totale productiewaarde van € 8,3 miljard. (toelichting: toegevoegde waarde betreft zoals vermeld de directe en indirecte toegevoegde waarde, de vermelde omzet was alleen de directe omzet. Alleen van de productiewaarde wordt de directe en indirecte waarde vermeld).


Maritieme strategie

In 2014 is door de Nederlandse overheid de rijksbrede Maritieme Strategie uitgebracht voor het maritieme cluster, gevolgd door het werkprogramma zeevaart in 2015. Doel is uitvoering te geven aan de beleidsagenda tot en met 2017. Het belangrijkste aandachtspunt is het verbeteren van de concurrentiekracht door onder meer in te zetten op het level playing field en een aantrekkelijk scheepsregister.


Aantrekkelijk scheepsregister

Een in opdracht van het ministerie van I&M uitgevoerd vergelijkend onderzoek (Benchmark Registers) heeft uitgewezen dat het Nederlandse register minder competitief is dan registers van andere landen. De KVNR werkt daarom samen met de rijksoverheid aan een aantrekkelijker scheepsregister. Belangrijke onderdelen zijn een efficiënt registratie- en certificeringsproces, betere bereikbaarheid van het register, betere informatie en snellere interpretatie van nieuwe regelgeving en betere promotie van het Nederland scheepsregister.


Lees meer over level playing field bij tonnagebelasting en afdrachtvermindering

 

 

Geactualiseerd op 30 december 2015

 

 

 

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht