Tonnageregeling

De tonnageregeling is net als de afdrachtvermindering een fiscale faciliteit die een onmisbaar fundament is onder de Nederlandse zeescheepvaart. Uit een evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerd in 2014, blijkt dat beide regelingen cruciaal zijn om het beheer van schepen door Nederlandse reders in Nederland te houden en nieuwe beheeractiviteiten aan te trekken. Op basis van deze evaluatie ziet het kabinet geen aanleiding om aan de fiscale faciliteiten een horizonbepaling toe te kennen. Zonder tonnageregeling zal de zeescheepvaart uit Nederland vertrekken, hetgeen de hele Nederlandse maritieme cluster in gevaar brengt.

Achtergronden tonnageregeling
De tonnageregeling werd in 1996 geïntroduceerd en voorziet in een forfaitaire winstbepaling, die vergelijkbaar is met de winstbelasting in concurrerende open registers. Het tonnageregime biedt Nederlandse reders daarmee een mondiaal gelijk speelveld.

Forfaitaire winstbepaling
Met de tonnageregeling wordt jaarlijks op forfaitaire wijze de belastbare winst uit zeescheepvaart van een reder berekend. Dit geschiedt aan de hand van het netto tonnage van de in beheer zijnde schepen. Het belastingtarief (Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) wordt toegepast op de berekende belastbare winst. Dit maakt de te betalen winstbelasting onafhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde fiscale winst in het kalenderjaar.

Keuze voor tien jaar
Het betreft een optionele regeling; reders kunnen ook kiezen voor het reguliere belastingregime. De reder die opteert voor de tonnageregeling dient hier voor een aaneengesloten periode van tien jaar gebruik van te maken. Dit houdt in dat de reder ook belasting betaalt als hij verlies maakt. Hier staat het voordeel van een lage effectieve belastingdruk in goede jaren tegenover en zekerheid over de te betalen winstbelasting voor een periode van tien jaar.
Het verzoek aan de Belastingdienst voor toepassing van het tonnageregime moet worden gedaan in het eerste jaar waarin de onderneming winst uit zeescheepvaart geniet, dan wel in het tiende jaar of een veelvoud daarvan.Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht