Recycling van zeeschepen

De KVNR is voorstander van het ‘duurzaam ontmantelen’ of recyclen van zeeschepen op een voor mens en milieu verantwoorde wijze. Vooruitlopend op het van kracht worden van het Internationaal Verdrag van Hong Kong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen heeft de scheepvaart zelf ook al richtlijnen opgesteld voor verantwoord ontmantelen.  

 

Achtergrond Verdrag van Hongkong

In mei 2009 is het Internationaal Verdrag van Hong Kong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen aangenomen door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het VN-orgaan voor maritieme zaken. Hierin worden eisen gesteld aan schepen vanaf de kiellegging tot de definitieve ontmanteling. Scheepseigenaren dienen verscheidene maatregelen te nemen met goedkeuring van de vlaggenstaat. Zo moet er een inventaris van gevaarlijke materialen aan boord opgesteld en bijgehouden worden.

 

Een schip mag alleen ter recycling worden verkocht aan een scheepsrecyclingwerf die voldoet aan IMO-eisen en is goedgekeurd.

Het verdrag treedt in werking 24 maanden na de datum waarop aan de volgende eisen is voldaan:

 

  1. ten minste 15 staten hebben het ondertekend;
  2. de gezamenlijke koopvaardijvloten van deze staten vormen tezamen ten minste 40 procent van de bruto tonnage van de wereldkoopvaardijvloot; en
  3. het gezamenlijke maximum volume aan gerecyclede schepen per jaar van deze staten gedurende de voorafgaande 10 jaar vormt niet minder dan 3 procent van de bruto tonnage van de gezamenlijke koopvaardijvloten van deze staten.

 

De KVNR is er bijzonder teleurgesteld over dat acht jaar na het aannemen van het verdrag slechts zes landen het verdrag geratificeerd hebben. De KVNR roept de Nederlandse en andere overheden op het verdrag zo snel mogelijk te ratificeren. Nederland heeft aangekondigd het verdrag binnenkort te gaan ratificeren.

 

EU-verordening betreffende scheepsrecycling

Op 15 november 2013 is de nieuwe EU-verordening betreffende scheepsrecycling aangenomen. Deze verordening heeft ook als doel het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen die een vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren. Deze verordening beoogt ook een adequaat beheer van gevaarlijke materialen aan boord van zeeschepen. De KVNR is van mening dat extra Europese regelgeving de inwerkingtreding van het Verdrag van Hongkong niet in de weg mag staan.

 

Geactualiseerd op 15 november 2017

 

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht