Recycling van zeeschepen

De KVNR is voorstander van het ‘duurzaam ontmantelen’ of recyclen van zeeschepen op een voor mens en milieu verantwoorde wijze. Vooruitlopend op het van kracht worden van het internationale Hong Kongverdrag heeft de scheepvaart zelf ook al richtlijnen opgesteld voor verantwoord ontmantelen.  

 

Verdrag van Hongkong
In mei 2009 is de nieuwe International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (het Verdrag van Hongkong) aangenomen. Hierin worden eisen gesteld aan schepen vanaf de kiellegging tot de definitieve ontmanteling. Scheepseigenaren dienen verscheidene maatregelen te nemen met goedkeuring van de vlaggenstaat. Zo moet er een inventaris van gevaarlijke materialen aan boord opgesteld en bijgehouden worden.

 

Een schip mag alleen ter ontmanteling worden verkocht aan een scheepswerf die voldoet aan IMO-eisen en die goedgekeurd is door zowel de vlaggenstaat alsook de ‘ship recycling state’. Het Verdrag van Hongkong zal in werking treden 24 maanden na ratificatie door 15 lidstaten die gezamenlijk 40% van de wereldhandelsvloot vertegenwoordigen.

 

De KVNR is er bijzonder teleurgesteld over dat zes jaar na het aannemen van het verdrag er slechts vier landen het verdrag geratificeerd hebben, te weten Frankrijk, Noorwegen, Kongo en België. De KVNR roept de Nederlandse en andere overheden op het verdrag zo snel mogelijk te ratificeren. Nederland heeft aangekondigd het verdrag te gaan ratificeren.

EU-verordening betreffende scheepsrecycling
Op 15 november 2013 is de nieuwe EU-verordening betreffende scheepsrecycling aangenomen. Deze verordening heeft ook het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen als doel die een vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren. Daarnaast beoogt deze verordening een adequaat beheer van gevaarlijke materialen aan boord van zeeschepen. De KVNR is wel van mening dat extra Europese regelgeving een snelle inwerkingtreding van het wereldwijde verdrag niet in de weg mag staan.

 

Geactualiseerd op 7 februari 2016

 

ProSea

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

De KVNR steunt