Asbest

De KVNR steunt het streven om het verbod op asbest effectief te laten naleven, met het oog op de gezondheid van de bemanning. De eisen gesteld aan de sanering van aangetroffen asbest dienen echter wel haalbaar te zijn. De KVNR pleit daarom voor een risicogebaseerde aanpak van asbest dat in zeeschepen zit. Het asbest dat geen direct gevaar voor de gezondheid van de opvarenden oplevert zou niet verwijderd hoeven te worden.

 

Deze benadering is meer in lijn met de eisen die in het Asbestverwijderingsbesluit worden gesteld aan de verwijdering van asbest uit gebouwen of objecten. De KVNR heeft daarom in 2014 samen met andere brancheverenigingen een pleitnota aan de minister van Infrastructuur en Milieu gestuurd.

Daarnaast acht de KVNR handhaving door alléén de Inspectie Leefomgeving en Transport onwenselijk. Alleen een gezamenlijke handhaving door alle IMO-lidstaten kan zorgen voor een maximale druk op scheepswerven, hun toeleveranciers en de klassenbureaus. Zonder een gezamenlijke handhaving wordt bovendien het mondiale gelijke speelveld voor Nederlandse reders verstoord. De Nederlandse vlag wordt hiermee minder aantrekkelijk. In de praktijk zien we nu al dat reders niet meer voor de Nederlandse vlag kiezen vanwege dit dossier.

 

Ondanks het al jaren geldende internationale verbod op het nieuw installeren van asbesthoudende materialen wordt er nog steeds asbest aangetroffen op bestaande schepen en zelfs op nieuwbouwschepen gebouwd op niet-Europese werven. Een door een werf afgegeven en door een klassenbureau geverifieerde asbestvrijverklaring garandeert niet dat een schip bij oplevering daadwerkelijk asbestvrij is. De verklaring blijkt onvoldoende betrouwbaar, terwijl de reder verantwoordelijk is voor het asbestvrij zijn en de gezondheid van de bemanning.

De Nederlandse scheepvaartinspectie (ILT) heeft daarom op 1 december 2011 een nationale instructie geïmplementeerd. Hierin wordt geëist dat nieuwbouwschepen die onder Nederlandse vlag gaan varen en in te vlaggen schepen een asbestonderzoek ondergaan waarbij asbest direct verwijderd dient te worden. Bestaande schepen die thans onder de Nederlandse vlag varen dienen het asbestrisico benoemd te hebben in de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (R.I.&E) en asbest binnen 3 jaar te verwijderen. Voor nieuwbouwschepen heeft de KVNR geen problemen met de strikte lijn van de ILT. Scherp toezicht tijdens de bouw kan immers problemen voorkomen. Voor al varende schepen die ingevlagd worden werkt de strikte ILT-lijn evenwel blokkerend, gezien de zeer hoge kosten die gemoeid zullen zijn met het verwijderen van al het asbest aan boord. Nog afgezien of het technisch kan, is veel asbest onbereikbaar voor zeevarenden tijdens het normaal in de vaart zijn van het schip. Dat asbest laten zitten betekent geen gevaar voor de gezondheid van de zeevarenden maar betekent wel fors lagere saneringskosten en maakt de Nederlandse vlag weer een serieuze optie.

 

Geactualiseerd op 7 februari 2017


 

Maritime Awards 2018

MAG_logo_blue-low

Ledenportal

Inloggen voor KVNR-leden

Kalender

De KVNR is lid van

 

 

 

 

 

Uitgelicht