Verkiezingen Europees Parlement

Belang van de Nederlandse zeevaart

Wereldwijd wordt zo'n 90 procent van alle goederen over zee vervoerd. De Europese kustwateren behoren tot de drukst bevaren zeeën ter wereld. Voor Europa zijn de kustwateren van essentieel belang voor de import en export van goederen, energievoorziening, recreatie en personenverkeer. Vrijwel iedereen heeft dagelijks direct of indirect te maken met de invloed van de sector. 

Op 23 mei 2019 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Op deze pagina staan de Europese topprioriteiten van de Nederlandse reders voor behoud en versterking van de bedrijfstak die voor Europa zo belangrijk is.

Annet Koster 150.JPG
Dossierhouder

 

Annet Koster
Directeur

010 4146 001
koster@kvnr.nl

Lodewijk Wisse 150.JPG
Dossierhouder

 

Lodewijk Wisse
Fiscale en Juridische zaken

010 2176 270
wisse@kvnr.nl

Nederlandse zeevaart in Europa

Nederland heeft als zeevarend land al eeuwen een belangrijke invloed op Europa. De meeste Nederlandse zeeschepen zijn actief in Europese kustwateren, de zogeheten short sea. Nederlandse reders varen met tankers, bulklading, zware lading, koel- en vriesschepen én specialiseren zich in de wind, olie en gas op zee of verlenen sleepdiensten.

cijfers2018

De zeescheepvaart is een essentieel onderdeel van een economisch sterk Europa. Een efficiënte, sterke logistieke sector geeft Europa toegang tot de wereldhandel. Zeevaart ontlast het transport over land met duurzaam vervoer. Binnen Europa is de Nederlandse zeevaart een belangrijke schakel in de waardeketen door haar kennis en bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe markten zoals offshore wind.

Met een moderne vloot kan de Nederlandse zeevaartsector binnen deze mondiale sector haar sterke concurrentiepositie hebben, houden en versterken. De sector zorgt niet alleen voor werkgelegenheid, maar staat daarnaast bekend als springplank voor de gehele maritieme sector. De meeste zeevarenden zetten hun loopbaan namelijk vaak na enkele jaren voort bij een maritiem bedrijf aan de wal. Om deze belangrijke rol te blijven vervullen is het essentieel dat reders kiezen voor het varen onder Nederlandse vlag.

Varen onder Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag staat wereldwijd bekend als een kwaliteitsvlag. De KVNR wil dat dit zo blijft. Het is geen gegeven dat Nederlandse reders automatisch voor de Nederlandse vlag kiezen. De vlagkeuze voor zeeschepen is immers vrij.

Nederland concurreert met andere vlaggen, zowel binnen als buiten de EU. Het is dan ook van groot belang dat de EU meegaat in een mondiaal gelijk speelveld van alle aspecten die van belang zijn voor een aantrekkelijke vlag, zoals milieu, veiligheid, fiscaliteit en een op service ingestelde overheid. De EU vervult hierin een cruciale rol. Met duidelijke regelgeving die in de pas loopt met het internationale veld, vermindering van onnodige en onduidelijke regels en een financieel-economisch aantrekkelijk regime kunnen reders verleid worden om voor de Nederlandse of een EU-vlag te kiezen.

Prioriteiten

Europa en de Nederlandse zeevaart versterken elkaar. Voor een sterk Europa is het belangrijk dat reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die met bekwame bemanning veilig varen. Daarom is het essentieel dat de volgende prioriteiten op Europees niveau in acht worden genomen.

WEBSLIDER - VROON

ONBELEMMERD ONDERNEMEN

Handel 
Behoud van toegang tot wereldzeeën (Mare Liberum) en havens. Het toenemende protectionisme zet vrijhandel onder druk. De eventuele Brexit en de handelsspanning tussen de VS en China zorgen voor onzekerheid en hebben een nadelige impact op reders. Een sterk Europa promoot handelsverdragen waarin het belang van vrij toegankelijke zeeën en de onbeperkte toegang tot zeehavens wordt onderstreept. Daar hoort ook uniformering van data-overdracht door reders aan havens bij, conform de voorgestelde verordening voor een Europees maritiem éénloketsysteem, het zogenaamde European Maritime Single Window.

Financiële kansen
Toegang tot financiering voor kleine en grote reders is cruciaal voor een goed functionerende en duurzame zeevaart. Vooral voor MKB’ers is het verkrijgen van concurrerende financiering een uitdaging. Een Europees fonds dat zich richt op het MKB en werkt met gestandaardiseerde leningen zou de huidige spagaat – MKB-leningen kosten verhoudingsgewijs veel tijd - kunnen oplossen. Daarnaast is het zaak om, naast de traditionele bancaire financiering, alternatieve financieringsmogelijkheden voor de zeevaart te vergroten. Daarbij wordt ook gekeken naar institutionele beleggers zoals pensioenfondsen.

Fiscaliteit
Technologische en duurzame maritieme innovaties moeten niet worden tegengehouden door belastingen. Zo moet de uitrol van walstroom zowel in Nederland als in de EU worden gefaciliteerd door een vrijstelling van energiebelasting. Nieuwe type schepen voor bijvoorbeeld de offshore windparken moeten direct onder de tonnageregeling vallen. De Europese Commissie moet hiervoor ruimte geven in de richtsnoeren staatssteun voor maritiem transport.

Marjolein van Noort 150.JPG
Dossierhouder

 

Marjolein van Noort
Economie en Financiën

010 2176 278
noort@kvnr.nl

SCHONE SCHEPEN

Scheepvaartemissies
Mitigatie impact zeevaart van emissies naar de lucht en het mariene milieu. Verduurzaming van bestaande schepen en implementatie van nieuwe technologieën voor nieuwe schepen verkleint de carbon footprint van de zeevaart en daarmee die van de handelsstromen die door, naar en van Europa gaan en komen. Investeren in fundamenteel onderzoek en faciliteren van experimenten is nodig. Graag zien we dat de komende vier jaar de beschikbare CEF-gelden worden ingezet voor zowel de aanleg van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in Europese havens als de (om)bouw van schonere schepen.

Meer vervoer over zee binnen Europa (‘modal shift’)
Vervoer over zee is nog altijd de meest energie-efficiënte manier van vervoer. Een bijkomend voordeel is dat er meer vrachtwagens van de weg kunnen worden gehaald waarmee congestie op de weg wordt voorkomen. Op het water is meer dan genoeg capaciteit in tegenstelling tot de belangrijkste Europese (snel)wegen. Een goede doorstroming van zeehaven naar verlader en omgekeerd is cruciaal. Digitalisering van ladingdocumenten is daarvoor nodig.

Scheepsrecycling
Schepen worden aan het eind van hun levensduur gerecycled. Hierbij wordt 95% van de onderdelen van een schip opnieuw gebruikt. Alhoewel scheepsrecycling circulair is, zijn de recyclingstandaarden niet overal gelijk en op sommige plaatsen tekortschietend. Er is daarom behoefte aan internationale regelgeving die wereldwijd voor iedereen geldt. Het verdrag van Hongkong voorziet hierin, maar is helaas nog niet in werking getreden. Nederland heeft het verdrag op 20 februari 2019 geratificeerd. Voor inwerkingtreding is het noodzakelijk dat nog veel meer (Europese) landen het verdrag ratificeren.

Nick Lurkin 150.JPG
Dossierhouder

 

Nick Lurkin
Klimaat en Milieu

010 2176 275
lurkin@kvnr.nl

BEKWAME BEMANNING

Faciliteren goed werkgeverschap 
Internationale concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden  speelt in de zeescheepvaart een grote rol. Het Maritiem Arbeidsverdrag waarborgt de sociale bescherming van iedere zeevarende. Vanuit zowel menselijk als operationeel oogpunt is het noodzakelijk dat zeevarenden onbelemmerd kunnen reizen naar en van schepen als de uitzendtermijn naar het schip aanvangt of eindigt (bemanningswisselingen). Goed werkgeverschap maakt ook dat zeevarenden in hun vrije tijd onbelemmerd in havens aan wal kunnen gaan. Bemanningswisselingen zijn logistiek ingewikkeld. Die complexiteit neemt toe als de aanvraag van een Schengenvisum onderdeel van het proces uitmaakt. Bij de uitvoering van de visumcode en het aankomende ETIAS-meldingssysteem voor visumvrije reizigers is het belangrijk rekening te houden met zeevarenden als een bijzondere categorie beroepsmatige reizigers.

Om ook het plezier in het beroep van zeevarende te behouden, is het nodig om de administratieve lastendruk op zeevarenden te verminderen en ervoor te zorgen dat de focus aan boord weer op het varen komt te liggen.

Onderwijs
Zeevaartonderwijs van voldoende niveau en omvang is nodig om een goed aanbod van Europese zeevarenden te blijven genereren en maritieme kennis binnen het Europese maritieme cluster te waarborgen. Stages bij reders zijn daarin een belangrijk startpunt, want veel zeevarenden stromen door naar een baan aan de wal. EU-regelgeving voor de opleiding en certificering van zeevarenden moet in lijn blijven met de internationale normen van het IMO STCW-verdrag. Ook is het belangrijk dat zeevaartonderwijs zowel op Mbo- als Hbo-niveau kan worden aangeboden. Toegang voor de zeevaart tot generieke programma’s voor de financiering van stages dan wel een aparte subsidieregeling voor zeevaartstages stimuleren kennisontwikkeling van het maritieme cluster.

Guido Hollaar 150.JPG
Dossierhouder

 

Guido Hollaar
Hoofd Arbeidszaken

010 4146 001
hollaar@kvnr.nl

 

VEILIG VAREN

Bootvluchtelingen
De Search And Rescue-acties (SAR) voor bootvluchtelingen in de Middellandse zee vragen inzet van de koopvaardijschepen en hun bemanningen. Om de reders deze acties goed te laten uitvoeren, is het noodzakelijk dat de SAR Convention gevolgd wordt door alle aangesloten landen. Dat betekent dat de Maritieme Rescue Coordination Centres (MRCC) in de Middellandse zee een veilige haven aanwijzen waar schepen de geredde migranten kunnen afzetten. Daarvoor zijn duidelijke Europese afspraken nodig over het immigratiebeleid. Ook hebben de reders een heldere houding nodig over de veiligheid van Libië. Volgens het internationaal recht voor vluchtelingenbescherming mag geen refoulement plaatsvinden, ofwel het terugsturen van vluchtelingen naar landen waar zij vervolging te vrezen hebben. Deze regel geldt ook voor de reders. Zij moeten echter ook de aanwijzingen van het MRCC volgen bij een SAR-actie. De aanwijzingen van de MRCC's behoren overeen te komen met het internationaal vluchtelingenrecht.

Verstekelingen
Met de huidige migratiestromen proberen meer migranten aan boord te komen van schepen die varen tussen Europese havens. Om dit probleem goed aan te pakken is medewerking nodig van alle Europese douane-instellingen, overheden en betrokken instanties door verstekelingen zo snel mogelijk van boord te halen en het legale migratieproces in te loodsen. Zo raken migranten niet verloren aan boord van zeeschepen, waarbij de verantwoordelijkheid voor de migrant bij de reder wordt neergelegd.

Cathelijne Bouwkamp 150.JPG
Dossierhouder

 

Cathelijne Bouwkamp
Maritiem recht en security

010 2176 279
06 4168 5465
bouwkamp@kvnr.nl

Downloadversie