ENNL

Bekwame bemanning

Prioriteit KVNR: bekwame bemanning is noodzakelijk op zeeschepen

Nederlandse reders:

“De beschikbaarheid over bekwame zeevarenden is noodzakelijk, door zowel kwalitatief goed Nederlands zeevaartonderwijs als ook een onbelemmerde toegang tot de geïnternationaliseerde arbeidsmarkt van zeevarenden.”

Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gewerkt aan de herziening van de bemanningswetgeving, waarin de genoemde punten de aandacht hebben. De herziene wetgeving zou in 2024 in werking moeten treden.

KVNR - Tjitso Westra - Bemanningszaken en Opleidingen - web
Dossierhouder

 

Tjitso Westra
Bemanningszaken en Opleidingen

010 2176 277
kvnr@kvnr.nl 

KVNR - Nathan Habers - Public Relations, Crisisco├Ârdinatie en Geopolitiek - web
Persvoorlichting

 

Nathan Habers
Public Relations

06 5200 0788
010 2176 264
habers@kvnr.nl

Achtergrond

Er worden hoge eisen op gebied van veiligheid, voorkoming van milieuverontreiniging en kwaliteit (verladers) gesteld aan de zeescheepvaart en de vertegenwoordigers van schepen, de rederijen. Dit vraagt om een uiterst bekwame bemanning. Veranderende regelgeving, nieuwe technieken en automatisering van systemen vragen om competenties die meegroeien met de nieuwe ontwikkelingen.

Voor de nautische en technische functies aan boord van zeeschepen is een vaarbevoegdheidsbewijs wettelijk vereist. In het internationale STCW-verdrag van de IMO zijn de normen voor opleiding, diplomering en wachtdienst vastgelegd. Deze vormen de basis voor de beroepsvereisten van zeevarenden. Aanpassing van dit verdrag kost tijd, waardoor de internationale beroepsvereisten vaak achterlopen op de nieuwste ontwikkelingen in de sector.

Nationaal zijn de internationale beroepsvereisten vastgelegd in de Wet zeevarenden en onderliggende regelgeving. Dit is de basis voor de kwalificatiestructuur in het Nederlandse zeevaartonderwijs. De structuur, omvang en gedetailleerdheid van de wettelijke beroepsvereisten maken het lastig deze goed in te passen in de meer generiek georiënteerde kwalificatiestructuren van het Mbo. In de meer autonoom ingerichte kwalificatiestructuur van het Hbo is daarvoor meer ruimte, al spelen ook daar knelpunten.

Het beperkte aantal leerlingen in relatie tot de diversiteit aan opleidingen voor varende beroepen in de zeevaart (koopvaardij, waterbouw en zeevisserij) zet de uitvoerbaarheid van kwalitatief goed zeevaartonderwijs in het Mbo onder druk.

Uitdaging

Bemanningswetgeving moet voldoende ruimte bieden voor innovatieve ontwikkelingen. Goedkeuring van experimentele bemanningssamenstellingen en afgifte van experimentele vaarbevoegdheden kunnen daaraan bijdragen.

Gezien het specifieke karakter van de internationaal vastgelegde wettelijke beroepsvereisten zou het voor het zeevaartonderwijs in het Mbo goed zijn als op onderdelen kan worden afgeweken van de eerdergenoemde generieke eisen.

Omdat de arbeidsmarkt voor zeevarenden mondiaal is, is het daarnaast van blijvend belang drempels weg te nemen in de (uitvoering van) wetgeving ten aanzien van de toegang voor Nederlandse rederijen tot de geïnternationaliseerde arbeidsmarkt. Dan kunnen Nederlandse rederijen de gewenste kwaliteit uit de markt halen, zodat hun schepen veilig kunnen varen met bekwame bemanning.

Stand van zaken - 29 januari 2021

Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gewerkt aan de herziening van de bemanningswetgeving, waarin de genoemde punten de aandacht hebben. De herziene wetgeving zou in 2024 in werking moeten treden.

Binnen de structuur van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft in 2020 een herziening van de kwalificatiedossiers plaatsgevonden. De nieuwe semi-duale structuur, waarin de opleidingen voor zeevaart en zeevisvaart samenkomen, wordt met ingang van schooljaar 2021-2022 ingevoerd. Het komende halfjaar ligt dan ook de nadruk op de praktische invulling van de nieuwe structuur.